۱۳۸۴/۹/۱۰، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۱۷-۲۶

عنوان فارسی مقايسه روشهای اپيدميولوژيک در شناسايی سيگنالهای عوارض دارويی ايران
چکیده فارسی مقاله زمينه و اهداف : در سالهای اخير عوارض و مشکلات دارويی چهارمين الی ششمين عامل مرگ و مير در ايالات متحده آمريکا تخمين زده شده، مرگ و مير ناشی از عوارض دارويی در طول يک سال بيش از مرگ و مير سالانه ناشی از تصادفات با وسايل نقليه، سرطان پستان و ايدز گزارش شده است. با توجه به اين شواهد، هدف اصلی اين پژوهش مقايسه مدلهای اپيدميولوژيک در شناسايی سيگنالهای عوارض دارويی در ايران می باشد.
روش بررسی : در اين پژوهش کليه عوارض دارويی گزارش شده به مرکز فارماکوويژيلانس ايران از فروردين 1377 الی پايان آذرماه 1383 مورد بررسی قرار گرفت و سه روش: Network (BCPNN) Bayesian Confidence Propagation Neural ، ROR))Reporting Odds Ratio و Proportional Reporting Ratio (PRR) جهت شناسايی سيگنالهای عوارض دارويی به کار گرفته شد. پس از انجام سه روش مذکور، سيگنالهای شناسايی شده توسط هر سه نوع روش با توجه به معيارهای جديد بودن عارضه، جدی و شديد بودن عارضه و فراوانی گزارشات مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها : يافته ها نشان می دهد که از فروردين 1377 الی پايان آذرماه 1383، تعداد 6353 مورد گزارش حاوی 11130 عارضه دارويی به مرکز فارماکوويژيلانس ايران ارسال شده است. برای ترکيب های دارو-عارضه با فراوانی 1 , 2 و 3 به ترتيب معادل 2838، 872 و 488 سيگنال توسط روش PRR ، 1120، 378 و 235 سيگنال توسط روش BCPNN و 2722، 862 و 481 سيگنال توسط روش ROR شناسايی شد. به نظر می رسد که جدی بودن عارضه، تعداد موارد گزارش شده از هر ترکيب دارو- عارضه و جديد بودن عارضه در فرآيند شناسايی و ارزيابی سيگنال های عوارض دارويی موثر می باشند. يافته ها نشان می دهد که روش BCPNN نسبت به ساير روشها درصد بيشتری از عوارض جدی و شديد شناخته شده را در کل سيگنالهای رديابی شده به خود اختصاص می دهد.
نتيجه گيری : بر اساس يافته ها پيشنهاد می گردد که روشهای به کار رفته در اين مطالعه جزو فعاليت های روتين مرکز فارماکوويژيلانس ايران گنجانده شود و روند تغييرات معيارهای مورد بررسی در طول زمان ارزيابی گردد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله عوارض دارویی،فارماکوویژیلانس،سیگنال،ایمنی دارویی

عنوان انگلیسی Comparing epidemiological methods in detecting drug safety signal in IRAN
چکیده انگلیسی مقاله

Background and Objectives:To compare three different methods of signal detection applied to the Adverse Drug Reactions registered in the Iranian Pharmacovigilance database from 1998 to 2005.
Materials and Methods:All Adverse Drug Reactions (ADRs) reported to Iranian Pharmacovigilance Center from March 1998 through January 2005, were included in the analysis. The data were analyzed based on three different signal detection methods including Reporting Odds Ratios (PRRs), Bayesian Propagation Neural Network (BCPNN) and Reporting Odds Ratios (RORs). Signals detected by each method were categorized based on the number of reports per drug-adverse event combination, severity of the event and labeled or unlabeled ADRs. The methods applied to signal detection were then compared in recognizing different types of adverse events.
Results: A total of 6353 cases of ADR reports, describing 11130 reactions, were reported to Iranian Pharmacovigilance Center (IPC) during the study period. The dataset involved 4975 drug-event combinations, which were assessed for detecting signals.
The counts of drug-event combinations was 1, 2 and 3 or more for 3470, 727 and 779 combinations, respectively. There were 500 drug items responsible for 468 reaction terms in the database. According to PRR and 95% Confidence Interval, there were 2838, 872 and 488 drug-event combinations known as a signal for the pairs with the reporting frequency of ³1, ³2 and ³3 reports, respectively. The signals detected with the criteria of PRR³2, c2³4 were 2930, 872 and 480 for the pairs with the same reporting frequencies.
Estimates of RORs and the 95% Confidence Interval showed that 2722, 862 and 481 drug-event combinations were detected to be signal for the pairs with the reporting frequency of ³1, ³2 and ³3 reports, respectively, while measuring IC and IC-2SD detected 1120, 378 and 235 cases for the same reporting frequencies. There were 234 signals detected by all three methods.
Conclusion: Despite the similarities between data mining methodologies for signal detection, there are differences in the numbers of signals detected by each method. The study findings suggest that quantitative signal detection methods should be added to the routine Pharmacovigilance activities in Iran and the trends for quantitative measures over time should be monitored.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Adverse Drug Reactions,Pharmacovigilance,Signal,Drug safety

نویسندگان مقاله 8079---8080---8081---8082---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-201&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات