۱۳۸۴/۹/۱۰، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۲۷-۳۲

عنوان فارسی بررسی اثر خماری بر سوانح ترافيکی منجر به جرح با استفاده از روش Case-Crossover
چکیده فارسی مقاله زمينه واهداف : سوانح ترافيکی يکی از مهمترين علل مرگ و مير در ايران است. سوء مصرف مواد نيز يکی از مشکلاتيست که سلامت عمومی جامعه را به خطر مياندازد. با توجه به اهميت مشکلات ناشی از حوادث ترافيکی و شيوع نسبتا بالای سوء مصرف در رانندگان، بررسی تاثير اين عامل خطر بر بروز اين حوادث اهميت زيادی دارد. هدف اين پژوهش برآورد تاثير خطر رانندگی در وضعيت خماری بر بروز تصادفات رانندگی منجر به جرح ميباشد.
روش بررسی : اين مطالعه يک بررسي 
Case-Crossover بر روی رانندگان حوادث ترافيکی منجر به جرح در کرمان ميباشد.
يافته ها : از بين 75 راننده که سابقه مصرف منظم مواد را اعلام نموده بودند، 15 نفر در زمان تصادف در وضعيت خماری قرار داشتند که خطر نسبی رخداد سانحه ترافيکی منجر به جرح در حالت خماری در مقايسه با حالت غير خماری 62/2 با 95% فاصله اطمينان 68/4-46/1 برآورد گرديد.
نتيجه گيری: بر اساس اين يافته‌ها می‌توان نتيجه گرفت، احتمال رويداد سانحه ترافيکی منجر به جرح در افراد معتاد، در دوره زمانی يک ساعت مانده به نوبت مصرف بعدی و يا گذشتن از نوبت مصرف قبلی 6/2 برابر ديگر زمانهاست.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله سوء‌مصرف مواد،اپیویید،سوانح ترافیکی،Case،Crossover

عنوان انگلیسی The Effect of Withdrawal Status in Predisposing Habitual Opioid Users to Traffic Accidents: A Case-Crossover Study
چکیده انگلیسی مقاله

Background and Objective: Road traffic injuries are among the most important causes of death and disability in Iran, and the country has one of the highest prevalence of opioid drug use, especially among drivers. The effect of different situations related to opioid use needs great attention. The purpose of this study was to estimate the effect of driving in the withdrawal phase on the occurrence of traffic accidents leading to injury.
Materials and Methods: This is a Case-Crossover study on injured drivers of crashed motor vehicles in Kerman. Drivers having skipped one habitual drug dose within one hour of the driving session were considered as being in withdrawal. We compared the drivers' situation at the time of accident with their regular driving habits.
Results: Among 75 drivers who had history of regular use of opium, 15 were in withdrawal phase at the time of accident. The relative rate of occurrence of traffic injuries while driving in these circumstances was 2.67 (95% confidence interval: 1.52 - 4.68).
Conclusion: According to these findings we can conclude that habitual opioid users are at greater risk of traffic accidents while driving in withdrawal status; this risk is more than two-fold relative to not being in withdrawal status.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله drug of abuse,opioid,traffic accident,Case-Crossover

نویسندگان مقاله 8083---8084---8085---8086---8087---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-202&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات