۱۳۸۴/۹/۱۰، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۳۳-۴۵

عنوان فارسی تجربه يک مطالعه مبتنی بر جمعيت بررسی نيازها و وضعيت سلامتی
چکیده فارسی مقاله زمينه واهداف : در 5 دی ماه 1382 زلزله ای با قدرت 5،6 ريشتر، شهر بم و روستاهای اطراف را در مسير گسل بم لرزاند. در اِين مقاله نتِيجه مطالعه اِی که به منظور تعيين نيازها و شرايط سلامتی جمعيت آسيب ديده، حدود 20 روز پس از واقعه، انجام شده است ارائه مِيگردد و ِيافته ها از دو جنبه برنامه رِيزِی سِيستم مدِيرِيت سلامت در بحران و متدولوژِی روشهاِی ارزِيابِی نِياز بحث مِيشوند.
روش بررسی : متعاقب امکان سنجی در21 دی ماه، تيمی از دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان آموزش ديدند. هر يک از 8 تيم بررسی شامل 4-3 نفر با حضور حداقل يک پسر، بدليل نگرانی از امنيت فيلد بود. طی روزهای 24 و 25 دی ماه در يک مطالعه مقطعی، 60 خوشه شامل 420 خانوار، در قالب خوشه های 7 خانواری، براساس نمونه گيری خوشه ای مبتنی بر موقعيت جغرافيايی بررسی شدند.
يافته ها : پنجاه و پنج خانوار (13.1%) دارای کودک زير 2 سال، 81 خانوار (19.3%) دارای کودک 5-2 سال، 68 خانوار (16.2%) دارای فرد بالای 60 سال بودند. سی و هفت خانوار (11.7%-6.4% : 95% CI، 8.9%) منطقه زندگی خود را تغيير داده بودند که مهمترين عامل شرايط نامناسب بهداشت محيط (85%) بود. مهمترين منبع اطلاع مردم از پيامهای بهداشتی و امداد رسانی ارتباطات فردی 284 (67.6%) بود. شايعترين نيازها از دِيدگاه مردم در زمان مطالعه، حمام (78.7%-68.9% : 95% CI، 73.8%)، غذا (75.0%-62.6% : 95% CI، 68.%) و لباس گرم (73.8%-60.9% : 95% CI، 67.4%) بودند. شايعترين بيماری عفونت تنفسی بود (65.2%-54.3% : 95% CI، 59.8%). دويست خانوار (52.6%-42.6% :  95% CI، 47.6%) با مشکلاتی برای دسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی مواجه بودند و مهمترين مانع دسترسی نبود وسيله نقليه و دور بودن مسافت بود (40.6%- 35.6% : 95% CI، 38.1%).
نتايج : بر اساس نتاِيج مشاهده شده، ارائه خدمات اساسی بايد با هدف توزيع و کيفيت مطلوبتر ادامه ميافت و بر ارائه فعال خدمات بهداشتی درمانی تاکِيد ميشد. همچنِين نيازهای مربوط به بهداشت باروری مورد توجه قرار می گرفت. در اِين مطالعه روش نمونه گيری مبتنی بر موقعيت جغرافيايی ابزاری سريع و قابل استفاده در بلايا ِيافت شد و همچنين تجربه موفق استفاده از تيم های دانشجويی داوطلب در بلايای بعدی توصِيه مِيشود. ضمنا مبحث اپيدميولوژی بلايا و کاربردهای آن بايد در کشور توسعه يابد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله بلایا،زمین لرزه،ارزیابی نیاز،خدمات سلامتی،وضعیت سلامتی،ایران،بم

عنوان انگلیسی Experience of a population- based study on needs and health status of affected people in Bam earth Quake
چکیده انگلیسی مقاله

Background and Objective: On 26 December 2003, an earthquake measuring 6.5 on the Richter scale struck the city of Bam and the surrounding villages. This study was conducted to determine the needs of the affected population on the 19th and 20th days after the quake to help with the prioritization of relief activities and efficient resource allocation.
Materials and Methods: Following a feasibility study on 10 Jan 2004, a team consisting of volunteer students of School of Public Health at KUMS was assembled and trained. Each of the 8 groups consisted of 3-4 students with at least 1 man responsible for security on the field. On the 13th and 14th of January, using a cross-sectional design, 60 clusters including 420 households, 7 households in each cluster, were studied based on a Cluster Geographic-Based Sampling (GBS) Plan.
Results: Fifty-five households (13.1%) had children < 2 years, 81 (19.3 %) had children aged 2-5 years and 68 (16.2 %) contained people more than 65 years old. Thirty-seven households (8.9%, CI 95%: 6.4-11.7%) had changed their residence in Bam from one zone to another; the main reason for this was poor environmental health conditions (85%). The main source of health and social messages for families was word of mouth 284 (67.6%). The most commonly needed items were bathrooms (73.8 %, CI 95%: 68.9-78.7%), food (68.8 %, CI 95%: 62.6-75.0%) and warm clothes (67.4 %, CI 95%: 60.9-73.8%). The most frequent illness was acute respiratory infection (59.8 %, CI 95%: 54.3-65.2%). Two hundred households (47.6%, CI 95%: 42.6-52.6%) complained of difficulties in obtaining health and medical services. The main barrier to access was transportation problems due to long distance (38.1%, CI 95%: 35.6-40.6%). 

Conclusion: We conclude that relief operations should be continued to provide basic public health facilities. Active delivery of health and medical services should be strengthened, and problems related to reproductive health should not be ignored. The GBS plan is a useful tool in the post-disaster surveys. Using volunteer university students was a rewarding experience and teaching and application of "Disaster Epidemiology" should be improved in this country.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Disasters,Earthquake,Needs assessment,Health status,Iran,Bam

نویسندگان مقاله 8088---8089---8090---8091---8092---8093---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-203&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات