۱۳۸۴/۹/۱۰، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۴۷-۵۷

عنوان فارسی بررسی آگاهی نگرش و عملکرد مردم در مورد برنامه ايمن‌سازی تکميلی سرخک- سرخجه (Mass Campaign ) در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده فارسی مقاله زمينه واهداف : يکی از مهمترين برنامه های بهداشتی در کشور طرح کشوری حذف سرخک- سرخجه مادر زادی در جمهوری اسلامی ايران است. يکی از نيازهای اساسی اين برنامه وجود يک سيسم مناسب و کارا به منظور جمع‌آوری اطلاعات کافی در زمينه ميزان‌های ابتلا و ميرائی در اثر بيماری‌های سرخک- سرخجه و همچنين اطلاع ازميزان مشارکت مردم در اجرای اين برنامه و وضعيت آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در زمينه راههای پيشگيری از اين بيماريها می باشد. اين مطالعه به منظور تعيين سطح آگاهی ، نگرش وعملکرد مردم در مورد اين برنامه انجام شد .
روش بررسی : مطالعه حاضر بصورت مقطعی بوده است. داده ها 4 ماه بعد از اجرای بسيج همگانی واکسيناسيون سرخک-سرخجه (ارديبهشت ماه سال 1383) جمع آوری گرديد. در اين مطالعه جامعه هدف کليه افراد 20 تا 25 ساله محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده اند. نحوه نمونه‎گيری بصورت دو مرحله ای بود . حجم نمونه مورد نياز 384 نفر تعيين گرديد . در آناليز تحليلی برای تعيين ارتباط متغيرهای کيفی از آزمون کای دو ودر صورت لزوم از شاخص OR و حدود اطمينان آن استفاده شد . Reliability سؤالات در هر حيطه با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. Constract Validityسؤالات در هر حيطه با استفاده روش Principal Components Analysis مورد بررسی قرار گرفت.
يافته ها : در مجموع 390 نفر مورد بررسی قرار گرفت . به ترتيب 3/63% ، 6/53% و 1/93% از افراد مورد بررسی دارای آگاهی ، نگرش و عملکرد مناسب در زمينه بسيج همگانی واکسيناسيون سرخک-سرخجه بوده اند . پس از حذف اثر متغيرهای مخدوش کننده با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک مشخص شد که ارتباط آگاهی افراد مورد بررسی در مورد بسيج همگانی واکسيناسيون سرخک- سرخجه با متغيرهای زمينه ای تحصيلات و تحصيلات مادر و ارتباط نگرش آنها با متغيرهای زمينه ای تحصيلات ، وضعيت تاهل و درآمد ماهيانه خانوار از نظر آماری معنی دار بوده است . ولی ارتباط عملکرد آنها با هيچ يک از متغيرهای زمينه ای از نظر آماری معنی دار نبوده است.
نتيجه گيری : عوامل مختلفی روی پوشش ايمن سازی در برنامه های جاری و همگانی موثر می باشند . لازم است در اجرای برنامه های بعدی اين عوامل دقيقا"مورد بررسی قرار گيرد و ازنقاط قوت برنامه انجام شده نهايت استفاده بعمل آيد . از جمله اين عوامل می توان وضعيت نيروی انسانی ، تجهيزات ، واکسن ها ، مواد مصرفی ، کيفيت خدمت دهی ، کيفيت زنجيره سرد ، پوشش اطلاع رسانی ، آگاهی و نگرش مردم و ارائه دهندگان خدمات ايمن سازی در مورد برنامه های ايمن سازی ، بيماريهای هدف و واکسنهای مورد استفاده را نام برد .

کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرخك، سرخجه ، KAP ، Mass Campaign

عنوان انگلیسی Knowledge, Attitude and Practice Regarding the mass Anti-Measles and Rubella Immunization Campaign (2004) in the Population Covered by Tehran University of Medical Sciences
چکیده انگلیسی مقاله

Background and Objectives: The campaign to eliminate measles and rubella (MR) is one of the most important current health projects in Iran. One of the basic requirements of this program is the creation of an efficient system for collecting data on MR morbidity and mortality, people's knowledge, attitude and practice (KAP) regarding MR prevention, and people's participation in the eradication drive. The present study was done to assess people's knowledge, attitude and practice in relation to the current anti-MR campaign.
Materials and Methods: This cross- sectional study was carried out fur months after the mass (anti-MR campaign (performed in May 2004). The target population included at the people aged 20-25y who lived in areas covered by Tehran University of Medical Sciences and Health Services. The calculated sample size was 384, using a 2-stage sampling procedure. We used X2 tests, odds ratios and confidence intervals to detect relationships between various categorical variables. We also performed Cronbach's alpha test to assess questionnaire reliability, and principal component analysis to ensure construct validity.
Results: Data were collected on 390 individuals. The percentages of people with an acceptable level of knowledge, attitude and practice were 63.3%, 53.6% and 93.1% respectively. After controlling for confounders in a logistic regression model, it became apparent that knowledge concerning the mass immunization campaign was related to the individual's own education and that of his/her mother. Attitude was found to be affected by factors such as education, marital status and the family's main income level. The practice component, on the other hand, was not significantly related to any of the variables included in this study.
Conclusion: The positive achievements of this program should be used in planning any future immunization campaigns. Particular attention should be paid to factors that affect overall coverage. These include human resources, equipment, vaccines and other materials, service uality, the cold chain, information provided to the public, and people's as well as providers' knowledge of the immunization program, the target diseases (s) and the vaccines.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Measles,Rubella,Mass Campaign,KAP

نویسندگان مقاله 8094---8095---8096---8097---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-204&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات