۱۳۸۴/۹/۱۰، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۵۹-۶۴

عنوان فارسی بررسی رابطه کاهش شنوايی با ميزان سرو صدا در کارگران يکی از کارخانجات کشت و صنعت کشور
چکیده فارسی مقاله زمينه واهداف : کاهش شنوايی ناشی از سروصدا (Noise-induced hearing loss-NIHL) شايعترين کاهش شنوايی در کارگران می باشد.بررسی آسيب های ناشی از سرو صدا در کارگران واحدهای صنعتی به عنوان گام نخست برای يافتن راه حلهای مناسب جهت کاهش ضايعات ناشی از آن می باشد(8) .
روش بررسی : اين بررسی به صورت يک مطالعه همگروهی تاريخی در 131 نفر از کارکنان و کارگران شاغل بخش‌های مختلف کارخانجات کشت و صنعت انجام پذيرفت. وضعيت شنوايی اين افراد و بروز کاهش شنوايی در آن‌ها از طريق شنوايی سنجی در فواصل 3 ساله از سال 1372 تا 1383 و با استفاده از آناليز بقا به روش کاپلان ماير مورد بررسی قرار گرفت.
يافته ها : از 131 کارگر مورد بررسی 100 نفر در گروه مواجهه يافته و 31 نفر در گروه مواجهه نيافته قرار گرفتندکه49% افراد در گروه مواجهه يافته (49 نفر) و 7/9% در گروه مواجهه نيافته (3 نفر) مبتلا به کاهش شنوايی ناشی از سروصدا بودند (001/0p<). خطر نسبی ابتلا به کاهش شنوايی ناشی از سروصدا دردو گروه برابر 1/5 (فاصله اطمينان 95%: 1/15-7/1) بود.
نتيجه گيری : نتايج آناليز بقا نشان داد که متوسط زمان در معرض خطر تا قبل از ابتلا (زمان بقا) در گروه مواجهه نيافته 9/24 سال (فاصله اطمينان 95%: 1/27-7/22) و در گروه مواجهه يافته 2/22 سال (فاصله اطمينان 95%: 7/23-7/20) بود. جهت حفظ تندرستی کارگران توصيه می شود که اولاً سطح صوت را در حد استاندارد نگه دارند، کارگران از وسائل حفاظت ايمنی استفاده کنند و ميزان شنوايی به طور منظم اندازه گيری گردد تا در صورت لزوم محل کار آنان تغيير کند.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله کاهش شنوایی،سروصدا،بهداشت شغلی،کارگران،آسیب شنوایی،شنوایی سنجی،

عنوان انگلیسی A Study on noise- induced hearing loss in Agriculture and industry factory - Iran
چکیده انگلیسی مقاله

Background and Objectives: Noise-induced hearing loss is a prevalent work-related morbidity in the country. We determined the strength of association between hearing loss and occupational noise exposure as the first step in prevention programs.
Material and Methods: A historical cohort study involving 100 exposed and 31 non-exposed subjects was conducted. Noise exposure was estimated using sound level meter BSEN 60651, Type 2. Past noise exposure was estimated using the existing data on the place and type of work. Audiometry was used to assess hearing loss in each subject in 3- year intervals on an occupational cohort from 1993-2004.

Results: Noise-induced hearing loss was found in 49% (49 subjects) of the exposed group and 9.7 %( 3 subjects) of non-exposed group (p<.0001). Nobody used any form of hearing protection routinely in either group. Relative risk for noise-induced hearing loss was 5.1(CI95%: 1.7- 15.1).Time at risk was estimated 24.9 years (22.7-27.1) in exposed and 22.2 years (20.7-23.7) in unexposed group by survival analysis.
Conclusion: More legislation, hearing conservation programs, and surveillance and biological monitoring of work sites and workers are required to prevent occupational hearing loss. Planning strategies for noise assessment and control can help improve the work environment. Gross occupational exposure to noise has been demonstrated to cause hearing loss and the authors believe that occupational hearing loss in the country is a widespread problem.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Noise,Hearing loss,Audiometery, Occupational health,Workers,Hearing damage

نویسندگان مقاله 8098---8099---8100---8101---8102---8103---8104---8105---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-205&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات