۱۳۸۴/۱۲/۱۰، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۱-۶

عنوان فارسی نابرابری بهداشتی با منشا اقتصادی-اجتماعی و شاخص‌های اندازه‌گيری آن در مطالعات اپيدميولوژی
چکیده فارسی مقاله

اصطلاح «نابرابری‌های بهداشتي» يک مفهوم توصيفی صرف نيست و به تفاوت ميزان مرگ، ابتلا به بيماری، اميد به زندگی، سال‌های زندگی به‌سرشده با ناتوانی و ... با سه منشا طبقه‌ی اجتماعی، جنسيت و قوميت/نژاد می‌پردازد. اين مقاله فقط به موضوع نابرابری بهداشتی با منشا اقتصادی-اجتماعی می‌پردازد. نابرابری‌های بهداشتی با منشا طبقه‌ی اجتماعی به صورت تفاوت در ميزان بروز يا شيوع مشکلات بهداشتی بين افراد جمعيت در موقعيت اقتصادی-اجتماعی پايين‌تر و بالاتر تعريف می‌شود. در حالی‌که اندازه‌گيری نابرابری‌های اقتصادی اجتماعی در سلامتی در اروپا دارای قدمتی کهن است. در اين زمينه در ساير مناطق، به ويژه جهان در حال توسعه کار تجربی محدودتری صورت گرفته است. در سلسله مراتب اجتماعی، اندازه‌گيری وضعيت اقتصادی-اجتماعی بر اساس وضعيت شغلی، سطح تحصيلی و درآمد افراد صورت گرفته است و اثر هر يک از اين عوامل در ارتباط با سلامتی بايد به طور جداگانه مطالعه شود. منابع اصلی داده در مورد وضعيت سلامتی و اندازه‌گيری نابرابری‌های بهداشتی جمعيت در سطح بين‌المللی مراکز ثبت و مطالعات مقطعی طراحی‌شده خاص هستند. به نظر می‌رسد مطالعات اپيدميولوژيک در ارزيابی، پايش و پيش‌گيری از نابرابری‌های بهداشتی به ويژه با تمرکز بر گروه‌های اقتصادی-اجتماعی در بسياری از مناطق رو به توسعه، از جمله ايران، محدود بوده است. با توجه به فقدان مراکز ثبت منسجم، انجام مطالعات مقطعی طراحی ‌شده‌ی خاص و مطالعات جمعيتی در ارزيابی و پيش‌گيری از نابرابری‌های بهداشتی توصيه می‌شود.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله نابرابری‌های بهداشتی،نابرابری‌های اقتصادی،اجتماعی در سلامتی،وضعیت اقتصادی،اجتماعی،مطالعات اپیدمیولوژیک

عنوان انگلیسی Socio-Economic Health Inequalities and their Indices in Epidemiologic Studies
چکیده انگلیسی مقاله The term "health inequalities" is not a descriptive one: it refers to discrepancies in morbidity and mortality, life expectancy, disability life adjusted years, etc that are due to differences in such factors as socioeconomic status, gender and race/ethnicity. Socio-economic inequalities are the differences in health status (e.g. disease prevalence and incidence rates) across various socio-economic groups. In Europe, measuring socio-economic health inequalities has long been a major research topic. However, there have been relatively few experimental studies in Asia, especially in developing countries. In the social context, measurement of socio-economic status is based on income, educational level and employment status. Stratifying the socio-economic groups based on a hierarchy identifies the pattern of morbidity and mortality in each socio-economic stratum. It also shows the exact relationship between socio-economic status and health. The main data sources for determination of population health status and measuring health inequalities are registries and cross-sectional surveys. It seems that monitoring, prevention and evaluation of health inequalities, especially with a focus on socio-economic level has been neglected in developing countries, including Iran. Due to the lack of formal registries on population health status in these countries, designing cross-sectional and population-based studies would be a useful approach in the prevention and monitoring of health inequalities.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Health inequalities,Socio-economic inequalities in health,Socio-economic status,Epidemiologic studies

نویسندگان مقاله 8110---8111---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-190&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات