۱۳۸۴/۱۲/۱۰، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۷-۱۰

عنوان فارسی بررسی اپيدميولوژيک بيماران مشکوک به تيفوئيد ارجاع شده به آزمايشگاه‌های تشخيص طبی شهرستان رشت در سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۸۱
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: تيفوئيد از بيماری‌های بومی قديمی کشور ماست. علی‌رغم تلاش‌هايی که برای کاهش بيماری در کشور صورت گرفته، هم‌چنان شيوع آن در مناطق مختلف آب و هوايی مطرح است. به دليل افزايش گزارش موارد بيماری در شهرستان رشت، به منظور دست‌يابی به الگوی اپيدميولوژيک بيماری در استان گيلان مطالعه‌ای توصيفی در اين ناحيه انجام گرفت.
روش کار: اين بررسی به مدت يک سال (82-1381) با تعداد 2031 نفر از مراجعان مشکوک به بيماری و ارجاع شده توسط پزشکان به آزمايشگاه‌های تشخيص پزشکی رشت انجام پذيرفت. شاخص موارد مثبت عيار1:80 و بيشتر در دو آزمايش ويدال به فاصله‌ی يک هفته و يا مثبت بودن در آزمايش‌های باکتری شناسی تعيين گشت. داده‌های پرسش‌نامه‌های تکميلی پس از انجام آزمايش‌های سرولوژيک و کشف خون به کمک نرم افزار EPI-INFO آناليز آماری شدند.
نتايج: ميزان شيوع سرولوژيک بيماری درشهرستان رشت در بين موارد مشکوک ارجاع شده به آزمايشگاه‌ها 49/3 % بود که 25% موارد مثبت سرمی درکشف مثبت بودند. ميانگين هندسی عيارهای مثبت (GMRT) ، 1:180 حاصل شد. توزيع آلودگی بر حسب گروه‌های سنی و جنسی يکسان اما بر حسب سواد، شغل (بيشترين موارد آلودگی در زنان خانه دار با 75/58 %)، محل سکونت، آب مصرفی و نشانه‌ی تب (5/77 %) اختلاف معنی داری را با 05/0P< نشان داد.
نتيجه‌گيری: ميزان شيوع تيفوئيد از نظر ويژگی‌های اکولوژيک مناسب موجود در منطقه برای رشد، تکثير و انتشار باکتری احتمال همه‌گيری بيماری را مطرح می‌کند که نياز به مطالعات وسيع‌تری در سطح استان دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمونلا تيفي، شيوع، تيفوئيد، ميانگين هندسي

عنوان انگلیسی Typhoid Fever: an Epidemiologic Survey of Suspected Cases Referred to Diagnostic Laboratories in Rasht, 2002 -3
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Typhoid fever has been endemic in Iran throughout its history. This Study was conducted in response to the rising number of cases reported from Rasht (capital of Gilan province in northern Iran).
Methods: we performed a descriptive study on 2031 suspected cases referred to city's diagnostic laboratories in 2002 and 2003. A "definite" diagnosis was defined as Vidal test titers rising 80-fold or more over a period of one week, or a positive bacteriologic test. We completed questionnaires for the definite cases, and used the EPI-INFO computer package to analyze the data.
Results: The serologic prevalence was 3.94%, and 25% of the seropositive individuals had positive bacterial cultures. The geometric mean of the reciprocal titers (GMRT) was 1: 180. The prevalence was the same in both sexes and among all age groups. Factors showing a statistically significant relationship with prevalence include occupation (the greatest frequency was seen in housewives), education level, place of residence, and source of drinking water.
Conclusions: We conclude that high prevalence rates coupled with the ecological conditions in this area could favor the occurrence of salmonellosis outbreaks: the issue requires more extensive research for further clarification.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله S. typhi,Typhoid fever

نویسندگان مقاله 8112---8113---8114---8115---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-188&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات