۱۳۸۴/۱۲/۱۰، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۱۱-۱۹

عنوان فارسی عوامل خطر وقوع صدمات ناشی از تصادف‌های ترافيکی در رانندگان جاده‌ی قزوين ـ لوشان، سال ۱۳۸۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: با توجه به کمبود اطلاعات بنيادی در زمينه‌ی عوامل خطر وقوع صدمات ترافيکی در ايران، اين مطالعه با هدف تعيين و اندازه‌گيری رابطه‌ی بين عوامل خطر بالقوه و وقوع صدمه در رانندگان وسايل نقليه موتوری انجام شد.
 روش کار: مطالعه به صورت مورد ـ شاهد بر پايه‌ی جمعيت در جاده قزوين ـ لوشان انجام شد. 175 نفر مورد و 175 نفر شاهد از نظر برخی از عوامل خطر وقوع صدمه مقايسه شدند. موردها رانندگانی بودند که در طول مطالعه در جاده‌ی ذکر شده دچار تصادف رانندگی همراه با آسيب جسمی شده بودند و به صورت Incident case انتخاب ﻣﻲشدند. شاهدها رانندگانی بودند که در طول مطالعه، در همان جاده دچار تصادف رانندگی بدون هيچ گونه صدمه‌ی جسمی ﻣﻲشدند و به روش سيستماتيک وارد مطالعه ﻣﻲگرديدند. آسيب جسمی به صورت هر گونه صدمه‌ی جسمی نيازمند به مراقبت پزشکی تعريف شد. داده‌ها از طريق مصاحبه با موردها و شاهدﻫﺎ و گزارشﻫﺎی پليس راه حاصل گرديد. دادهﻫﺎ به صورت دو متغيره و مدل رگرسيون لجستيک چندگانه تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: در حالی‌که در تجزيه و تحليل دو متغيره (خام)، استفاده از وسيله‌ی ايمنی (کمربند يا کلاه ايمنی)، پرتاب شدن به بيرون از وسيله‌ی نقليه، شدت برخورد، تعداد برخورد، تصادف موتورسيکلت، آتش‌سوزی، شرايط نامساعد آب و هوايی و برخورد با اشيای ثابت با وقوع صدمه در راننده رابطه داشتند، در آناليز با مدل لجستيک چندگانه، استفاده از وسيله ايمنی با (02/1 ـ 38/0:CI95%) 62/0 = OR، پرتاب شدن به بيرون از وسيله‌ی نقليه با (06/7 ـ 23/1:CI95%) 95/2 = OR، برخورد شديد با (22/10ـ 86/2:CI95%) 41/5 = OR، تصادف موتورسيکلت نسبت به اتومبيل با (54/9ـ05/1:CI95%) 16/3 =OR و شرايط نامساعد آب و هوايی با (51/12ـ 66/1:CI95%) 56/4 = OR با وقوع صدمه ارتباط نشان دادند. اثر متقابل بين شدت برخورد و شرايط آب و هوايی قابل توجه بود.
نتيجه‌گيری: به منظور پيش‌گيری از صدمه‌ی پس از تصادف توصيه به کنترل سرعت غير مجاز، استفاده از کمربند و کلاه ايمنی، استفاده نکردن از موتور سيکلت در مسافرت‌های بين شهری و به همراه داشتن کپسول آتش نشانی در وسيله‌ی نقليه می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حوادث ترافیکی جاده،وقوع صدمات،مورد ـ شاهد،عوامل خطر،ایران

عنوان انگلیسی Risk Factors for Road Traffic Injuries on Qazvin- Loshan Road, 2005
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Considering the lack of adequate basic information on risk factors for road traffic injuries in Iran, a study was conducted to determine the association between potential risk factors and the incidence of injuries in motor vehicle drivers.
Methods: We performed a population-based case-control study on Qazvin-Loshan road. Risk factors related to injury incidence were compared between 175 cases and 175 controls. Cases were drivers recently injured in road accidents. Controls did not have any injury and were selected systematically while the study was being conducted. Injury was defined as trauma needing medical or surgical treatment. Information was obtained through police reports and interviews with cases and controls. Data were analyzed by two methods; bivariate analysis (crude) and by a multivariate unconditional logistic regression model.
Results: In bivariate analysis, risk factors for road traffic injuries risk were failure to wear seat belts or protective helmets, ejection from vehicle, severity of collision, number of crashes, motorcycle vs. other motor vehicle accidents, fire, rain and fog, and collision with fixed objects. In the logistic model, factors such as seat belt or helmet use with OR= 0.619 (0.376-1.018), ejection from the vehicle with OR= 2.952 (1.235-7.056), severe collision with OR= 5.413 (2.865-10.224), motorcycle vs. other motor vehicle accident with OR= 3.164 (1.05-9.537) and raining and fog vs. good weather with OR= 4.562 (1.663-12.514) were found to influence injury incidence. There was an interaction between severity of collision and weather status.
Conclusions: Better speed control, use of seat belts or helmets, not using motorcycles for road travel and equipping vehicles with fire extinguishing capsules are recommended to reduce road accident injuries.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Road traffic accidents,Injury incidence,Case-control,Risk factors,Iran

نویسندگان مقاله 8116---8117---8118---8119---8120---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-186&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات