۱۳۸۴/۱۲/۱۰، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۲۱-۲۵

عنوان فارسی بررسی روند مطالعات مورد ـ شاهد لانه گزيده و مقايسه‌ی آن با مطالعات هم‌گروهی و مورد ـ شاهد از سال ۲۰۰۵ ـ ۱۹۹۶
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: با توجه به اهميت و جايگاه مطالعات مورد ـ شاهد لانه گزيده در تحقيقات اپيدميولوژيک و روند رو به رشد مقالات مبتنی بر اين روش، بر آن شديم تا پس از مرور اجمالی بر متدولوژی آن، روند ده ساله‌ی مقالات منتشره بر مبنای اين روش را ارزيابی کنيم و علاوه بر آن به مقايسه‌ی سير مقالات منتشرشده با کاربرد شيوه‌های مورد ـ شاهد (Case-control) و هم‌گروهی (Cohort) با اين روش بپردازيم.
روش کار: در پايگاه اطلاعاتی PubMed با کليد واژه های “Nested case- control”، “Risk set sampling” و “Density sampling” به جست‌وجوی مقالات مرتبط با روش مطالعاتی مذکور از ابتدای سال 1996 تا پايان 2005 پرداختيم. همچنين مقالات با طراحي Case- control و مطالعات Cohort را نيز با کلمات کليدی مربوط در 10 سال اخير استخراج کرديم. جست‌وجوی مقاله‌ها در تاريخ 5 ارديبهشت 1385 صورت گرفت.
نتايج: با روش ذکر شده تعداد 2011 مقاله با طراحی مورد ـ شاهد لانه­گزيده به دست آمد. در سال 1996 حدود 95 مقاله و در سال 2005 حدود 289 مقاله وجود داشت. برای مقالات مورد ـ شاهد و مقالات هم‌گروهی به‌ترتيب تعداد 68456 و 60479 مقاله به‌دست آمد. تعداد مقالات مورد ـ شاهد از 4378 در سال 1996 به 10270 مقاله در سال 2005 رسيده بود. تعداد مقالات هم‌گروهی از 2981 مورد در سال 1996 به 9771 مقاله در سال 2005 رسيده بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مطالعه مورد ـ شاهد لانه گزیده،مطالعه‌ی هم‌گروه،مطالعه مورد ـ شاهد

عنوان انگلیسی Trends in Nested Case-Control Studies as Compared to Case-Control and Cohort Designs, 1996-2005
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: This investigation was prompted by the growing importance of nested case-control studies and the increasing frequency with which they are done in epidemiologic research. After a brief explanation of nested case-control studies, we evaluate the trends in research methodology over the last decade, especially with regard to cohort, case-control, and nested case-control designs.
Methods: Data for this study were extracted from the PubMed database, using these keywords: Nested Case-Control, Risk-Set Sampling and Density Sampling. The search was confined to the 10-year period from 1996 to the end of 2005. As for other methodologies, we used keywords Cohort and Case-Control for a search over the same time period. The search itself was performed on April 25, 2006.
Results: We found 2011 articles reporting nested case-control studies. There were 95 such articles in 1996; the number had increased to 289 in 2005. Case-control and cohort designs accounted for 68456 and 60479 articles, respectively. The number of case-control articles rose from 4378 in 1996 to 10270 in 2005, while that of cohort articles increased from 2981 to 9771 over the same period.
Conclusions: The number of cohort and nested case-control articles followed similar upward trends over the last decade and their rate of increase was greater than that of simple case-control articles.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Nested Case-Control Study,Cohort Study,Case-Control Study

نویسندگان مقاله 8121---8122---8123---8124---8125---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-183&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات