۱۳۸۴/۱۲/۱۰، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۲۷-۳۴

عنوان فارسی مقايسه‌ی دريافت ريزمغذی‌ها در مبتلايان به مولتيپل اسکلروز با نيازهای تغذيه‌ای در شهر تهران
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: مولتيپل اسکلروز يا ام‌اس شايع‌ترين بيماری عصبی در بزرگ‌سالان جوان و شايع‌ترين بيماری خودايمنی دستگاه عصبی در همه‌ی سنين است. در حال حاضر بيش از سی هزار بيمار مبتلا به ام‌اس در ايران وجود دارد که تعداد آنان روبه افزايش است. با وجود نقش شناخته شده‌ی تغذيه در سير بيماری و کنترل عوارض آن، بررسی وضعيت تغذيه در اين گروه از بيماران در ايران از نظرها دور مانده است.هدف از پژوهش حاضر ارزيابی ميزان دريافت ويتامين‌ها و مواد معدنی در بيماران ايرانی مبتلا به ام‌اس و مقايسه‌ی آن با مقادير مرجع است.
روش‌ کار: 108 بيمارمبتلا به ام‌اس عود کننده ـ تخفيف يابنده به طور تصادفی ازميان بيماران انجمن ام‌اس ايران ( سال 84-1383) انتخاب شدند. برای هر بيمار يک پرسش‌نامه‌ی اطلاعات فردی و بيماری تکميل شد. ميزان دريافت مواد غذايی توسط سه يادآمد 24 ساعته خوراک و يک بسامد مصرف کمی يک‌ساله ثبت شد. مقادير به‌دست آمده با استفاده از راهنمای تبديل مقياس‌های خانگی به مقادير وزنی بر اساس گرم تبديل و توسط برنامه Nutritionist-3 پردازش شد. مقادير بدست آمده با نرم‌افزار SPSS محاسبه گرديد. ميانگين، انحراف معيار و حداقل و حداکثر دريافت برای هريک از ويتامين‌ها و املاح برآورد شد. برای مقايسه با مقادير مرجع از آزمون t استفاده شد.
نتايج: دريافت روزانه‌ی ويتامين‌های A و C در زنان مبتلا به ام‌اس از مقادير توصيه شده بيشتر و دريافت فولات، ويتامين‌های D و E، املاح منيزيم، آهن، روی، يد و کلسيم کم‌تر از مقادير مورد نياز روزانه بود. مردان مبتلا به ام‌اس، ويتامين A، املاح آهن، فسفر و منگنز را بيش از مقادير توصيه شده‌ی روزانه و فولات، ويتامين‌های D و E و عناصر منيزيم، روی، کلسيم، و سلنيم را کم‌تر از مقادير مرجع دريافت می‌کردند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مولتیپل اسکلروز،ریز مغذی،تغذیه،رژیم غذایی،ایران

عنوان انگلیسی Comparison of Micronutrient Intake in Multiple Sclerosis Patients in Tehran with the Recommended Doses
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Multiple Sclerosis (MS) is the most prevalent autoimmune disease of the nervous system in young adults. There are currently more than 30000 cases in Iran and the number is increasing everyday.The objective of this study was to measure the amount of vitamin and mineral intake in MS patients and to compare it with reference values.
Methods: We randomly selected 108 relapsing-remitting MS patients from the Iranian MS society in Tehran in 2005. Two questionnaires- covering personal information and medical data- were filled for each patient. Food intake was assessed by three 24-hour recalls and a quantitative food frequency questionnaire for the year preceding the study. The food intake recorded on the original questionnaire was changed to values in grams using “Manual for Household Measures” and then converted to corresponding amounts of nutrient ingredients by the “Nutritionist 3” program. Data analysis was performed by the SPSS software package. We calculated means and standard deviations for intake levels and applied t tests to compare the results with reference values.
Results: Women with MS took excessive amounts of vitamin A and vitamin C, while their daily intake of folate, vitamin E, vitamin D, magnesium, iron, zinc, iodine and calcium was below reference values. Male patients had higher-than-recommended intake of vitamin A, phosphorous, manganese and iron. Their ingestion of folate, Vitamin D and E, magnesium, zinc, calcium and selenium was shown to be below the recommended amount.
Conclusions: In view of these results, higher intake of vitamin D and calcium is recommended. Women should be encouraged to take more iron and folate as many symptoms of anemia mimics MS symptoms. Considering the well-known role of oxidative stress in the pathogenesis of MS, men should be urged to increase their ingestion of antioxidant-rich foods. It appears that nutritional assessment, dietary counseling and education are necessary for Iranian MS patients.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Multiple Sclerosis, Micronutrient, Nutrition, Diet, Iran

نویسندگان مقاله 8126---8127---8128---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-187&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات