۱۳۸۴/۱۲/۱۰، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۴۹-۵۲

عنوان فارسی تحليل برآورد اثر متقابل ژن ـ محيط در بيماران مبتلا به سرطان پستان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: برآورد اثر متقابل ژن-محيط، در مطالعات مورد-شاهد، به طور گسترده‌ای مورد توجه محققان قرار گرفته است. به دليل برخی از مشکلات و محدوديت‌های مربوط به نمونه‌گيری گروه شاهد، روش‌های نوينی برای برآورد اثر متقابل ژن-محيط ابداع شده است که بدون نياز به گروه شاهد، اثر متقابل ژن-محيط را برآورد می‌کند. يکی از اين روش‌ها، مطالعه فقط-مورد است که در آن اثر متقابل ژن-محيط فقط براساس اطلاعات موجود در گروه مورد به دست می‌آيد. هدف از اين تحقيق برآورد اثر متقابل ژن-محيط در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بيمارستان، با استفاده از روش آناليز فقط-مورد و مقايسه نتايج حاصل با روش آناليز مورد-شاهد است.
روش کار: در اين تحقيق، متغير‌های باروری شامل سن در اولين بارداری، تعداد تولدهای زنده، يائسگی و تعداد سال‌های بعد از يائسگی به عنوان فاکتور‌های محيطی انتخاب شدند. هم‌چنين سابقه‌ی فاميلی سرطان پستان در بستگان درجه اول به عنوان فاکتور ژنتيکی انتخاب شد. از دو روش آناليز فقط-مورد و آناليز مورد-شاهد برای برآورد اثرات متقابل ژن-محيط استفاده شد. برای مقايسه‌ی کارايی آماری دو روش آناليز مورد-شاهد و آناليز فقط-مورد، خطای استاندارد و فاصله‌های اطمينان 95% و نيز -2loglikelihood مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج: اثر معنی‌داری بين متغير يائسگی و سابقه‌ی فاميلی سرطان پستان در هر دو روش آناليز مشاهده شد (90/16-10/1=CI، 32/4=OR در آناليز مورد-شاهد و 87/9-17/1=CI، 40/3=OR در آناليز فقط-مورد). هم‌چنين اثر معنی‌داری بين متغير تعداد سال‌های پس از يائسگی و سابقه‌ی فاميلی سرطان پستان در هر دو روش آناليز مشاهده شد (16/1-98/0=CI، 07/1=OR در آناليز مورد-شاهد و 12/1-01/1=CI، 07/1=OR در آناليز فقط-مورد). تمام فواصل اطمينان برآوردشده برای نسبت‌های شانس اثرات متقابل در آناليز فقط-مورد از آناليز مورد-شاهد کمتر بودند و -2loglikelihood مدل‌های آناليز فقط-مورد از مدل‌های متناظر خود در آناليز مورد-شاهد نيز کمتر بود.
 نتيجه‌گيری: با توجه به کوتاه‌تر بودن فواصل اطمينان و -2
oglikelihood مدل‌ها، آناليز فقط-مورد نسبت به آناليز مورد-شاهد برای برآورد اثر متقابل ژن-محيط در بيماران مبتلا به سرطان پستان از نظر آماری کاراتر است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اثر متقابل ژن،محیط،فقط،مورد،مورد،شاهد،سرطان پستان

عنوان انگلیسی Estimation of the Gene-Environment Interaction in Breast Cancer Patients
چکیده انگلیسی مقاله Background and objectives: There is growing interest in assessing gene-environment interaction in the course of case-control studies. Difficulties related to the sampling of controls have led to the development of a range of non-traditional methods that do not require controls for estimating gene-environment interaction. One of these new modalities is the case-only approach, in which the assessment of gene-environment interaction is based on information from the cases only. The present article describes the application of this approach to data from breast cancer patients and compares its efficacy with that of a traditional case-control analysis.
Methods: We used age at first pregnancy, number of live birth, menopause and the total number of post-menopausal years as the "environment" factors and family history of breast cancer as the "gene" factor. We computed standard errors, 95% confidence intervals and (-2 log likelihood) to compare efficiency between case-control and case-only analyses.
Results: We observed significant interaction between menopause and family history of breast cancer by both methods (OR=4.32 CI: 1.10-16.90 for case-control analysis & OR=3.40 CI: 1.17-9.87 for case-only analysis). There was also a significant interaction effect between total years after menopause and family history of breast cancer (OR=1.07 CI: 0.98-1.16 in case-control analysis & OR=1.07 CI: 1.01-1.12 in case-only analysis). The case-only approach yielded narrower confidence intervals for the odds ratio, and the (-2 log likelihood) values computed by this method were correspondingly smaller.
Conclusions: Comparison of confidence intervals and (-2 log likelihood) values shows that the estimation of gene-environment interaction in breast cancer would be more efficient with the case-only approach than with the traditional case-control analysis.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Gene-Environment Interaction,Case-Only,Case-Control,Breast Cancer

نویسندگان مقاله 8130---8131---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-189&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات