۱۳۸۴/۱۲/۱۰، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۵۹-۶۴

عنوان فارسی تجمع فاميلی عوامل خطر بيماری‌های قلبی-عروقی در استان کرمان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: نقش ژنتيک، محيط و ميزان تأثير آن‌ها در پيدايش بيماريهای قلبی- عروقی (CHD) و عوامل خطر آن‌ها همواره مورد بحث بوده است. اين مطالعه برای تعيين شدت ارتباط عوامل خطر CHD بين اعضاء مختلف خانواده و تعيين ميزان تأثير عوامل ژنتيکی و محيطی صورت گرفته است.
روش کار: از داده‌های مربوط به 656 خانواده (1614نفر) شرکت‌کننده در طرح کشوری مراقبت از بيماری‌های غير واگير (واحد مبارزه با بيماری‌های استان کرمان، معاونت سلامت وزارت بهداشت) استفاده شد. گروه‌بندی افراد به گروه پرخطر و کم خطر، براساس صدک 75% عوامل خطر انجام گرفت. شدت ارتباط بين وجود عوامل خطر در بين اعضا يک خانواده بر اساس مدل پواسنی و تعديل اثر وابستگی‌های درون خانوادگی با استفاده از روش random effect محاسبه شد.
 نتايج: ارتباط پر وزنی فرزندان با پر وزنی پدر بيشتر از مادر خانواده بود (59/1 در مقابل 35/2
RR: ). وجود فشارخون بالا در پدر، ميزان ابتلای مادر و فرزند خانواده به اين عارضه را به طور معنی‌داری افزايش می‌داد؛ در حالی که در مورد قند خون بالا، فقط بين پدر و مادر، رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده شد. به طور مشابه، رابطه‌ی کلسترول بالای والدين و فرزندان هم معنی‌دار نبود؛ اما وجود هيپرکلسترولميا در هريک از والدين، خطر ابتلا ديگری را دو برابر مي­کرد (05/0>P). تجمع خانوادگی معنی‌داری در رابطه با مصرف سيگار يافت نشد. ورزش کردن پدر يا مادر بر انجام اين عمل توسط ديگر اعضاء تأثير معنی‌داری داشت (46/3 و 05/2=RR). اختلاف سنی بين والدين و فرزندان، تأثير معنی‌داری بر روابط مشاهده شده‌ی بالا نداشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تجمع فامیلی،عامل خطر،بیماری قلبی، عروقی

عنوان انگلیسی Familial Aggregation of Coronary Heart Disease Risk Factors in Kerman Province
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: There is no shortage of evidence linking coronary heart disease (CHD) to various genetic and environmental factors. Nonetheless, exploring the familial aggregation of major risk factors in the Iranian population could add valuable information to the existing body of knowledge.
Methods: We received data on 656 families (1614 individuals) from the Provincial Health Authority in Kerman. The data had been originally collected in a nationwide non-communicable disease control project, under the auspices of the Health Ministry's Public Health Department. In this study, we divided subjects into high- and low-risk groups based on the 75th percentiles of risk factor levels. Using a random-effect Poisson regression model, we looked at the association between risk factors within families. In all models, the risk ratios (RR) were adjusted for the age gap between parents and children.
Results: Excessive weight in children showed a stronger association with overweight in the father than with the same problem in the mother (RR: 2.35 versus 1.59). Risk of high blood pressure in the father was significantly related to the risk in the mother and the child. The risk of high blood glucose showed a significant association only between parents. Similarly, hypercholesterolemia did not show a significant association between parents and children, but its RR in parent-parent associations was around 2. We did not find any significant familial aggregation for smoking. However, physical exercise in mothers doubled the rate of exercise in other family members.
Conclusions: Although our sample size was relatively small, we found stronger associations within parent couples than between parents and children. This implies that common lifestyle may be a more prominent factor than genetic make-up.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Familial aggregation,Coronary heart disease,Risk factors

نویسندگان مقاله 8132---8133---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-184&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات