۱۳۹۱/۹/۱۱، جلد ۸، شماره ۳، صفحات ۱-۱۱

عنوان فارسی بررسی اعتبار داده‌های علل مرگ کودکان زير پنج سال و مادران باردار در گزارش‌های زيج حياتی مناطق روستايی کشور
چکیده فارسی مقاله

مقدمه و اهداف: با توجه به اهميت داده‌های مرگ برنامه‌ريزی‌ها و ارائه عادلانه خدمات سلامت، بررسی کيفيت داده‌های مرگ يک ضرورت است. اين مطالعه با هدف مقايسه ميزان کامل بودن و صحت گزارش مرگ کودکان زير پنج سال و مادران زيج حياتی با ديگر منابع انجام شد.

روش کار: گزارش‌های مرگ کودکان زير پنج سال و مادران زيج حياتی 30 شهرستان با گزارش‌های مرگ منابع اطلاعاتی ديگر، شامل بازبينی زيج حياتی، نظام ثبت مرگ و نظام مراقبت مرگ مادر، مقايسه شد. ميزان کامل بودن، با استفاده از روش صيد و بازصيد و صحت گزارش، از طريق محاسبه اعتبار گزارش علل مرگ بررسی گرديد.

 نتايج: ميزان کامل بودن گزارش مرگ کودکان زير پنج سال 1/68 درصد محاسبه شد. حساسيت اين منبع برای مرگ کودکان با علت عفونت‌های تنفسی (1/72 - 9/22CI: 95%)06/47%، اسهال و استفراغ (6/95 - 2/22CI: 95%) 6/66%، حوادث، مسموميت و سوختگی‌ها (2/89 - 3/64CI: 95%) 7/78%، تخمين زده شد. نسبت طبقه‌بندی نادرست منبع بازبينی زيج حياتی برای علل مرگ مادران 5/12درصد محاسبه گرديد.

نتيجه‌گيری: نتايج اين تحقيق نشان داد که اطلاعات زيج حياتی برای محاسبه ميزان‌ها به تصحيح برای کم‌شماری نياز دارد. مقايسه علل مرگ کودکان گزارش‌شده در زيج حياتی با نظام ثبت مرگ نشان داد که علت‌های مرگ گزارش ‌شده در زيج حياتی ممکن است اعتبار کافی نداشته باشد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله مرگ كودكان زير پنج سال، مرگ مادران، زيج حياتي، میزان كامل بودن داده‌ها، صحت، صید و باز صید

عنوان انگلیسی Validity of Vital Horoscope Reports for Maternal and the Under-Five Mortalityin Rural Areas of Iran, 2007
چکیده انگلیسی مقاله

Background and Objectives: Due to the importance of mortality statistics for planning, setting priorities and equal allocation of health services in population; it is essential to assess quality of reporting mortality data in health systems. The aim of this study was to evaluate the completeness and accuracy of the Iranian Vital Horoscope reports for maternal and the under-five mortality (U5M) in rural areas through its comparison with other data sources in Iran.

 Methods: The mortality data of Vital Horoscope reported from 30 selected cities over country was compared with the related data obtained from other data sources including Vital Horoscope's Fieldwork reports, Death Registration System and Maternal Mortality Surveillance System of Ministry of Health and Medical Education.

 Results: Overall completeness of Vital Horoscope's Fieldwork reports for U5M in rural areas was about % 62.1. In terms of cause of death in children under-five,estimated sensitivity values were % 47.2 (95% CI: 22.9-72.2), % 66.6(95% CI: 22.7-95.7), %78.2 (95% CI: 64.3-89.3)for respiratory infections, diarrhea and vomiting, and injuries-burning and poisoning respectively. The vital horoscope reports had 12.5% misclassification in determining the cause of maternal death.

 Conclusion: Our findings indicate the Vital Horoscope's data might need some corrections because of underestimating of the mortality indicators. The comparison of this source with Death Registration System report for causes of death in children under-five (reported by Vital Horoscope) suggests that the vital horoscope might have suboptimal quality.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Under-Five Mortality, Maternal Mortality, Vital Horoscope, Data Completeness, Data Accuracy, Capture - Recapture

نویسندگان مقاله 8134---8135---8136---8137---8138---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5002&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات