۱۳۹۱/۹/۱۱، جلد ۸، شماره ۳، صفحات ۲۲-۳۲

عنوان فارسی ارزشيابی عملکرد الگوريتم ميانگين متحرک وزن داده شده نمايی در کشف دو مورد طغيان سرخک، با استفاده از رويکرد آزمون داده‌های واقعی
چکیده فارسی مقاله

مقدمه و اهداف: به‌کارگيری رويکرد ارزشيابی روش‌های کشف طغيان بر مبنای داده‌های واقعی، در مقايسه با رويکردهای ديگر، از بالاترين ميزان روايی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف ارزشيابی عملکرد الگوريتم ميانگين متحرک وزن داده شده نمايی (EWMA)، با استفاده از روش‌شناسی ارزشيابی بر مبنای داده‌های واقعی در کشف به هنگام دو مورد طغيان محلی انجام شده است.

روش کار: برای کشف به هنگام دو مورد طغيان سرخک در شهرهای مشهد و بندرعباس از الگوريتم کشف طغيان EWMA 1 و EWMA 2،به ترتيب با پارامترهای هموارسازی 3/0 و 6/0 استفاده شد. اين الگوريتم‌ها بر داده‌های موارد گزارش شده روزانه مشکوک به سرخک، طی يک هفته پيش و بعد از طغيان ياد شده، اعمال شد. سپس، عملکرد آن‌ها با رويکرد ارزشيابی بر مبنای داده‌های واقعی بررسی شد و چگونگی عملکرد آن در کشف به هنگام طغيان‌ها با روش‌شناسی تجزيه و تحليل همبستگی گزارش می‌شود.

نتايج: يافته‌های حاصل از بکارگيری الگوريتم‌هايEWMA ، در کشف به هنگام طغيان شهر مشهد بيان‌گر عملکرد نامطلوب آن‌ها با تأخير دو تا هفت روز بود. عملکرد اين الگوريتم‌ها در کشف به هنگام طغيان شهر بندرعباس مناسب بود. بالاترين مقدار همبستگی برای الگوريتم EWMA 2 در کشف طغيان شهر مشهد در تأخير روز دوم و برابر با 60/0 مشاهده گرديد.

نتيجه‌گيری: استفاده از الگوريتمEWMA در سطوح محيطی نظام مراقبت و برای کشف به هنگام طغيان‌های کوچک و محلی توصيه نمی‌شود. با اين حال، ويژگی‌های مربوط به داده‌ها تعيين کننده عملکرد روش‌های کشف طغيان هستند.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله طغیان، سرخک، نظام مراقبت، الگوریتم میانگین متحرک وزن داده‌ شده نمایی، ایران

عنوان انگلیسی Evaluating the Performance of the Exponentially Weighted Moving Average in Measles Outbreak Detection using Real Data Testing
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: Evaluating the performance of outbreak detection methods using real data testing provide the highest degree of validity. The aim of this study was to determine the performance of the Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) in real time detection of two local outbreaks in Iran.

Methods: The EWMA algorithm (both ƛ= 0.3 and 0.6) applied on daily counts of suspected cases of measles to detect local outbreaks which had been occurred in Mashhad and Bandar Abbas cities during 2010. The performance of The EWMA algorithms were evaluated using real data testing approach and reported by correlation analysis.

 Results: Mashhad outbreak was detected with a delay of about 2 to 7 days using EWMA algorithms as outbreak detection method while the utility of EWMA algorithms in real time detection of Bandar Abbas’ outbreak were on time good optimal. Maximum correlation value for EWMA 2 in relation to Mashhad outbreak was 0.60 at lag 2.

Conclusion: Applying the EWMA algorithm as an outbreak detection method at local levels is not suggested. However the characteristics of data are determinant of the performance of such detection methods.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Outbreak, Measles, Public Health Surveillance, The Exponentially Weighted Moving Average (EWMA), Iran

نویسندگان مقاله 8144---8145---8146---8147---8148---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5004&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات