۱۳۹۱/۹/۱۱، جلد ۸، شماره ۳، صفحات ۳۳-۳۸

عنوان فارسی برآورد سهم ديابت بر بار بيماری‌های قلبی و عروقی در استان کرمانشاه
چکیده فارسی مقاله

مقدمه و اهداف: باتوجه به تمايل سياست‌گذاران نظام سلامت به آگاهی از تأثير کاهش شيوع يک عامل خطر بر تغيير بار بيماری، مطالعۀ حاضر با هدف تعيين آثارکاهش شيوع ديابت بر بار قابل انتساب به بيماری‌های قلبی و عروقی در استان کرمانشاه انجام شد.

روش کار: به منظور محاسبۀ سهم تأثير بالقوه و درصد بار قابل انتساب بيماری‌های قلبی و عروقی از روش ارزيابی خطر مقايسه‌ای سازمان جهانی بهداشت استفاده شد. داده‌های شيوع ديابت برای استان کرمانشاه از سومين دورۀبررسی کشوری نظام مراقبت عوامل خطر بيماری‌های غيرواگير در سال 1386 استخراج گرديد. شاخص اندازۀ اثر ديابت بر ابتلا به بيماری‌های قلبی و عروقی، يعنی نسبت مخاطرۀ تطبيق يافته برای متغيرهای مخدوش‌گر نيز، برگرفته از يک مطالعۀکشوری است.

نتايج: سهم بيماری ديابت در کاهش بار قابل انتساب به بيماری‌های قلبی و عروقی در زنان، در صورتی که شيوع را به صفر برسانيم، برابر با 2/11درصد، و در حالتی که شيوع را به 4 درصد برسانيم، برابر با 7/5 درصد است. همچنين، بار قابل اجتناب در مردان، در صورتی که شيوع را به صفر برسانيم، برابر با 6/5 درصد و در حالتی که شيوع را به 3 درصد برسانيم، برابر با 9/2 درصد است.

نتيجه‌گيری: برای تصميم‌گيری بهتر سياست‌گذاران نظام سلامت پيشنهاد می‌شود که گزارش بار قابل اجتناب بر اساس مطالعه‌های به روز شده‌ محاسبۀ بار بيماری و به صورت تعداد سال‌های از دست رفتۀ تعديل شده با ناتوانی انجام گيرد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت، خطر قابل انتساب، سهم تأثیر بالقوه، بار بیماری، کرمانشاه

عنوان انگلیسی Estimating the Contribution of Diabetes on the Attributable Burden of Cardiovascular Diseases in Kermanshah, West of Iran
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: Knowledge of the magnitude of attributable burden of cardiovascular diseases (CVDs) due to diabetes is necessary for health policy, priority setting and preventing CVD deaths. Our study aimed at estimating the attribute of proportion of diabetes to the burden of cardiovascular diseases in Kermanshah, West of Iran.

Methods: World Health Organization Comparative Risk Assessment methodology was used to calculating Potential Impact Fraction (PIF). Data on the Prevalence of newly diagnosed diabetes mellitus (People who have fasting plasma glucose (FPG) equal or greater than 126 mg/dl) were obtained from 3rd Iranian surveillance of risk factors of non- communicable diseases and data on corresponding measures of effect were derived from a national- specific study with age and multivariate adjusted hazard ratios.

Results: Based on multivariate- adjusted hazard ratios, by reducing the percent of women with diabetes from 8.1 percent to the zero level and the feasible minimum risk level i.e. 4 percent, 11.2% and 5.7% of attributable Disability Adjusted Life Years (DALYs) to CVD are avoidable, respectively. The corresponding value for men at the theoretical (zero level) and feasible minimum risk level (3 percent) were 5.6% and 2.9%, respectively.

Conclusion: To better planning, decision making and priority setting, PIF should be applied to updated and revised burden of CVDs in Iranian Health system.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cardiovascular diseases, Diabetes, Attributable Risk, DALYs, Potential Impact Fraction, Kermanshah

نویسندگان مقاله 8149---8150---8151---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5005&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات