۱۳۹۱/۹/۱۱، جلد ۸، شماره ۳، صفحات ۳۹-۴۶

عنوان فارسی عوامل خطر تکرار اقدام به خودکشی در مراجعه‌کنندگان به بخش مسمومين بيمارستان خورشيد در اصفهان، سال ۱۳۸۷
چکیده فارسی مقاله

مقدمه و اهداف: هر ساله در جهان، حدود 20ميليون نفر اقدام به خودکشی می‌کنند و يک ميليون انسان در اثر خودکشی می‌ميرند. اختلالات روانپزشکی و سابقه قبلی اقدام به خودکشی از عوامل خطر اصلی خودکشی به شمار می‌آيند. اين مطالعه با هدف بررسی وضعيت اختلالات روانپزشکی و عوامل خطر تکرار اقدام به خودکشی، در اقدام کنندگان به خودکشی ارجاع شده به اورژانس مسمومين انجام شده است.

روش کار: داده‌ها در يک مطالعه مقطعی روی نمونه مورد مطالعه در سال 1387، با تمرکز بر متغيرهای جمعيت شناختی و وضعيت روانپزشکی افراد، با يک مصاحبه بالينی مبتنی بر DSM-IV و با استفاده از مدل رگرسيون دو جمله‌ای منفی متورم در صفر، تجزيه و تحليل شد.

 نتايج: دراين مطالعه، 703 نفر با ميانگين سنی 7/9±95/25 سال مشارکت داشتند که 424 نفر از ايشان، زن و 125 نفر از آن‌ها دارای سابقه خانوادگی اقدام به خودکشی بودند. 501 نفر برای نخستين بار، 106 نفر برای دومين بار، 58 نفر برای سومين بار و بقيه افراد برای چهارمين بار يا بيشتر اقدام به خود کشی داشتند. اختلالات طيف دوقطبی، افسردگی يک قطبی و اختلال انطباق، به ترتيب در رأس اختلالات روانپزشکی تشخيص داده شده قرار داشتند. سن، سابقه خانوادگی، نوع اختلالات روانپزشکی وروش اقدام به خودکشی رابطه‌ای معنادار با ميانگين دفعات اقدام به خودکشی داشتند.

نتيجه‌گيری: ابتلا به اختلالات طيف دو قطبی، به ويژه تکرار مداوم فازهای افسردگی، مهم‌ترين عامل خطر اقدام به خودکشی مکرر است و وجود همزمان يک اختلال روانپزشکی ديگر نيز، خطرتکرار اقدام به خودکشی را افزايش می‌دهد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله خودکشی، عوامل خطر، تکرار اقدام به خودکشی، مسمومین، اختلالات روانپزشکی

عنوان انگلیسی Risk Factors of Suicide Reattempt in Patients Admitted to Khorshid Hospital, Isfahan, Iran, 2009
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: The rate of suicide varies amongst different parts of Iran. Since there is little knowledge about the risk factors for suicide attempts we carried out this study to determine the status of psychiatric disorders and risk factors of repeated attempted suicide in suicide attempters whom admitted to poisoning emergency in Isfahan, Iran.

Methods: Patients with having attempt to suicide, admitted to emergency ward in Khorshid Hospital in Isfahan and were interviewed by a trained psychiatrist during 2009 year. Interview was based on DSM-IV.

Results: Participants consisted of 703 individuals (424 of them were female) with mean age of 25.9±9.7. One hundred twenty five (125) had positive family history of suicide attempt, 501 people were first time suicide attempters, 106 second, 58 third, and the others were forth time or more suicide attempters. Bipolar spectrum disorders, unipolar depression and adjustment disorders were the more frequents psychiatric disorders respectively. Age, family history of suicide, kind of diagnosed psychiatric disorder and method of attempted suicide were meaningfully related to mean of attempt suicide frequency.

Conclusion: Bipolar spectrum disorders, especially recurrent depressive episodes is the major risk of repeated suicide attempt and co-morbidity of another psychiatric disorders increase highly the risk of suicide reattempt.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Suicide, Risk factors, Suicide reattempt, Poisoning, Psychiatric disorders

نویسندگان مقاله 8152---8153---8154---8155---8156---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5006&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات