۱۳۹۱/۹/۱۱، جلد ۸، شماره ۳، صفحات ۴۷-۵۷

عنوان فارسی همه‌گيرشناسی اختلال اضطراب جدايی در دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدايی شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: يکی از شايع‌ترين اختلال‌های اضطرابی در کودکان اختلال اضطراب جدايی است. مطالعه حاضر به منظور ارزيابی همه‌گير‌شناسی اين اختلال در دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدايی انجام گرفته است.
روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفی- مقطعی بود. جامعه آماری اين پژوهش دانش‌آموزان پسر 7 تا 9 ساله مشغول به تحصيل در کلاس‌های دوم و سوم ابتدايی شهر اصفهان بودند. نمونه پژوهش بالغ بر 1514 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‌گيری مرحله‌ای نسبی انتخاب گرديدند. از پرسش نامه اختلال اضطراب جدايی و پرسش نامه اضطراب کودکان اسپنس و مصاحبه بالينی، به عنوان ابزارهای تحقيق استفاده شد و داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصيفی و آزمون‌های آماری خی دو و رگرسيون لجستيک، تحليل گرديدند.
نتايج:
يافته‌های اين پژوهش نشان داد که ميزان همه‌گير‌شناسی اختلال اضطراب جدايی در دانش آموزان پسر 7 تا 9 ساله به ميزان 93/6 درصد است. بيشترين شيوع در کودکان 7ساله‌ (46/7 درصد) بود. همچنين، کودکانی که دارای سوابقی مانند بستری شدن در بيمارستان، مهاجرت، تک والدی بودن و سابقه مرگ و مير در بستگان نزديک بودند، دارای ميزان اختلال اضطراب جدايی بالاتری بودند.
نتيجه‌گيری: اين تحقيق نشان داد که اختلال اضطراب جدايی بين دانش‌آموزان مقطع ابتدايی پسر از ميزانی قابل توجه برخوردار است. بنابراين، برنامه‌ريزی برای پيشگيری و درمان اين اختلال در اولويت است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله همه‌گیرشناسی، اختلال اضطراب جدایی، دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

عنوان انگلیسی The Epidemiology of Separation Anxiety Disorder in Isfahan Primary School Male Students
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: One of the most common anxiety disorders in children is separation anxiety disorder (SAD). The purpose of the present study was to investigate the epidemiology of separation anxiety disorder in Isfahan primary school male student.
Methods:
The present study was a descriptive study. The statistical population was all the male students from 7 to 9 years old, studying in second and third grades in primary schools of Isfahan. The sample of study consisted of 1514 male student, who were selected randomly by multi-stage sampling method. The instruments of this study consisted of the Separation Anxiety Disorder Scale, Spence Children's Anxiety Scale and Clinical Interview. Data obtained were analyzed by using descriptive statistics and chi-square and logistic regression.
Results: The findings showed that the rate of separation anxiety disorder in male (7 to 9 year- old student) was %6/93. SAD were more common in 7 years old (7.4%). Children having record of hospitalization, immigration, single-parent households and close relatives of mortality had a higher rate of separation anxiety disorder.
Conclusion: This study shows that separation anxiety disorder among primary school male students is significantly high. Therefore it is important to consider the potential utility of early anxiety prevention/intervention programs, especially for children at this age group.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Epidemiology, Separation anxiety disorder, Primary school students

نویسندگان مقاله 8157---8158---8159---8160---8161---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5007&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات