۱۳۹۱/۹/۱۱، جلد ۸، شماره ۳، صفحات ۵۸-۶۵

عنوان فارسی بررسی ارتباط ميان آلودگی هوای آزاد و مرگ در اثر بيماری‌های تنفسی در کرمان، ۱۳۸۹- ۱۳۸۵
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: آلودگی هوا يکی از مشکلات شهرهای بزرگ جهان است و سلامت ساکنان اين شهر‌ها را تهديد می‌کند. از آثاراحتمالی افزايش آلودگی هوا افزايش بروز بيماری‌های تنفسی وعلايم آن‌ها است.
روش کار: اين مطالعه در شهر کرمان انجام گرفت. داده‌های مرگ‌و‌مير ناشی از بيماری‌های تنفسی، طی دوره آماری مورد مطالعه (از اول فروردين 85 تا آخر شهريور 89)، از مرکز بهداشت شهرستان کرمان و داده‌های آلودگی هوا نيز، از سازمان حفاظت محيط زيست کرمان دريافت شد. اين سازمان مقدار هفت آلاينده NO, CO, NO2, NOx, PM10, SO2, O3 را به‌ طور روزانه، توسط ايستگاه ثابت داخل شهری اندازه‌گيری می‌کند.
نتايج: ارتباط مرگ ناشی از بيماری‌های تنفسی و آلودگی هوا با استفاده از رگرسيون negative binomialتجزيه وتحليل شد. ميزان متوسط روزانه گرد و غبار در کرمان در بعضی از روز‌های سال بالاتر از 150 ميکروگرم بر متر مکعب (ناسالم) بود. تحليل آماری پس از تعديل برای دما و رطوبت نشان داد که ارتباطی معنی‌دار بين افزايش مرگ‌های تنفسی مردان و افزايش گرد و غبار (03/0P=)، ازن (004/0P=) و دی سولفيد گوگرد (03/0P=) درهوای آزاد وجود دارد، اما ارتباط افزايش مرگ‌های تنفسی زنان و آلاينده‌های بررسی شده معنی‌دار نبود.
نتيجه‌گيری: با توجه به ارتباط بين افزايش گردو غبار و ازن و دی سولفيد گوگرد و مرگ تنفسی در کرمان، افراد حساس و يا مبتلا به بيماری‌های تنفسی، بايد در مواقع افزايش آلاينده‌ها، موارد احتياطی را رعايت کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آلودگی هوا، بیماری‌های ریوی، مرگ و میر، ذرات معلق

عنوان انگلیسی Air Pollution and Respiratory Deaths in Kerman, Iran (from 2006 till 2010)
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: The effects of air pollutants on respiratory mortality and morbidity are among the major concerns today. Few studies have been published on the association between mortality and air pollution in Iran.
 Methods: This study was undertaken in Kerman, Iran. Mortality data was inquired from the Kerman City Health Authority (from March 2006 till Sept 2010) and air pollution data was requested from the Kerman Province Environmental Protection Agency (EPA). The Kerman Province EPA collects daily data on 7 air pollutants which are SO2, NO2, NO, NOx, PM10, CO and O3 by its urban measurement station. Results: The relation between respiratory disease mortality and air pollution was determined by negative binomial regression. The daily mean of PM10 in Kerman was above 150 μgr/m³(unhealthy) on some days of the year. The results showed a significant relationship between increased male respiratory mortality and increase in ambient dust (p=0.03), O3 (p=0.004) and SO2 (p=0.03), but did not show a significant increase in female mortality death for any pollutant.
Conclusion: As there seems to be a significant relationship between increased ambient dust, O3, SO2 and respiratory mortality, susceptible people and those with background respiratory diseases should practice caution in case of increases in these air pollutants.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Air Pollution, Lung Diseases, Mortality, Dust

نویسندگان مقاله 8162---8163---8164---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5008&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات