۱۳۹۱/۹/۱۱، جلد ۸، شماره ۳، صفحات ۶۶-۷۲

عنوان فارسی بررسی شيوع افسردگی در مراقبت‌کنندگان از بيماران مبتلا به سکته مغزی، حين و بعد از ترخيص و عوامل مرتبط با آن، در شهر اراک
چکیده فارسی مقاله
 مقدمه و اهداف: به‌رغم انجام‌شدن پژوهش‌های فراوان و مختلف درباره افسردگی در بيماران مبتلا به سکته مغزی، به مقوله افسردگی در مراقبت‌کنندگان از اين بيماران بسيار کم توجه شده است. هدف از اين تحقيق، تعيين شيوع افسردگی در مراقبت‌کنندگان از سالمندان مبتلا به سکته مغزی، حين و بعد از ترخيص و عوامل مرتبط با آن است.
 روش کار: اين پژوهش يک مطالعه مقطعی تحليلی است.140مراقبت کننده از بيمار مبتلا به سکته مغزی بستری در بيمارستان وليعصر اراک بررسی شدند. با مراقبت کنندگان در 3 مرحله زمان ترخيص، 1 ماه و 3 ماه پس از ترخيص مصاحبه شد. افسردگی با پرسش‌نامه افسردگی بک و ميزان وابستگی بيماران مبتلا به سکته مغزی، با استفاده از ايندکس بارتل سنجيده شد.
 نتايج : بيشتر مراقبت‌کنندگان، همسر بيمار بودند (71/70 % 95n=:) و ميانگين سنی آنان 2/11±1/57 سال بود. به‌طور کلی، در طول دوره ارزيابی 57/33 % تا 16/42% از مراقبت‌کنندگان به افسردگی مبتلا بودند. ميانگين امتياز افسردگی آنان در طول دوره ارزيابی به‌شکلی معنی‌دار افزايش يافت (05/0> P). افسردگی مراقبت‌کنندگان با ميزان وابستگی بيماران و همچنين، سن بيماران ارتباط داشت (05/0> P).
نتيجه‌گيری: علائم افسردگی در ميان مراقبت‌کنندگان از بيماران مبتلا به سکته مغزی شايع است. اين يافته بيان‌گر اين است که ارزيابی نيازهای روانی مراقبت‌کنندگان از بيماران مبتلا به سکته مغزی بايد به‌عنوان يک جزء ضروری از برنامه بازتوانی بيماران سکته مغزی در نظر گرفته شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مراقبت‌کننده، افسردگي، سکته مغزي

عنوان انگلیسی The Prevalence of Depression among Caregivers of Stroke Survivors and Related Factors in Arak
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Despite the extensive interest shown in depression occurring in stroke patients, little attention has been paid focus on depression of caregivers of stroke survivors particularly in Iran therefore this study was designed to assess the prevalence of depressive symptoms among caregivers of stroke survivors and to determine putative risk factors.
 Methods: This cross-sectional analytic study was carried out among 140 caregiver's stroke patients were admitted in Valiasr Hospital affiliated to Arak University of Medical Sciences. The caregivers were interviewed before discharge, at 1 month and 3 months after that. Depression was evaluated with the Beck Depression Inventory. The ability of the person with a stroke to perform their activities of daily living was measured using the Modified Barthel Index (MBI).
 Results: Most of the caregivers were the spouse of the patient (70.71%; n= 95). The mean age of them was 57.1 (SD=11.2) years old. A total of 33.57% to 42.16% of all caregivers were depressed during the follow-up. During the follow-up, caregivers’ scores for depression statistically significant were increased. Caregiver depression was associated with stroke modified barthel index score and age of the patient.
Conclusion: The depressive symptoms of caregivers seem to have high rate. This suggests that assessment of caregivers' social, and emotional needs should be included as part of the general rehabilitation plan of the stroke patient.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Caregivers, Depression, Stroke

نویسندگان مقاله 8165---8166---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5009&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات