۱۳۹۱/۹/۱۱، جلد ۸، شماره ۳، صفحات ۷۳-۸۳

عنوان فارسی اعتبار‌سنجی و بومی‌سازی نسخه فارسی پرسش‌نامه ناهماهنگی بين تلاش و پاداش، برای سنجش استرس شغلی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: تعيين گستردگی استرس شغلی، به اندازه‌گيری آن، با استفاده از الگوهای نظری استاندارد و پرسش‌نامه معتبر نياز دارد. هدف اين مطالعه، ترجمه پرسش‌نامه ناهماهنگی بين تلاش و پاداش به فارسی و بومی‌سازی اعتبار‌سنجی آن، در کارکنان شرکت پلی‌اکريل اصفهان است.
روش کار: نسخه فارسی پرسش‌نامه با فرايند “ترجمه-برگردان- ترجمه” تهيه و در 227 نفر از کارکنان ارزيابی شد. ثبات درونی آن با آلفای کرونباخ و روش تنصيف و اعتبار ساختاری آن با اعتبار همگرايی و افتراقی تعيين شد. تحليل عاملی تأييدی بر هر ‌يک از حيطه‌های پرسش‌نامه صورت گرفت. اعتبار ملاکی با استفاده از رگرسيون لجستيک و رابطه بين 3 حيطه با افسردگی و استفاده از نرم‌افزار 18SPSS و ليزر ل5/8 تحليل شدند.
نتايج: ميانگين نمره 3 حيطه 68/10، 36/41 و 15/14 و آلفای کرونباخ 61/0، 85/0 و 67/0 و ضريب تنصيف داده‌ها، به‌ترتيب برای تلاش، پاداش و تعهدکاری،53/0، 85/0 و 65/0بود. همه همبستگی‌های جزء-کل بيشتر از 20/0 بود. همبستگی بين هر پرسش و مقياس مورد اندازه‌گيری، به‌جز برای يک پرسش، بيشتر از 4/0بود. دو مقياس تلاش و تعهدکاری برازش مدل اعتبار ساختاری را نشان دادند.
نتيجه‌گيری:مطالعه حاضر يک ابزار استاندارد روا و پايا برای اندازه‌گيری استرس شغلی به جامعه علمی و صنعتی کشور ارائه می‌کند و توصيه می‌کند که اين ابزار در مطالعه‌های طولی و ديگر مشاغل ارزيابی شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اعتبار‌سنجی، پرسش‌نامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش، استرس شغلي، کارکنان پلی‌اکریل اصفهان

عنوان انگلیسی Validation and Localization of Farsi Version of Effort-Reward Imbalance Questionnaire to Measure Job Stress among Employees of Isfahan Polyacryle Corporation
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: To be able to measure the extent of job stress, it is essential to use a standardized tool based on a standard theoretical model. The study aims to test the psychometric properties and criterion validity of the Farsi version of the Effort Reward Imbalance (F-ERI) questionnaire.
Methods: The Farsi version of the ERI Questionnaire was distributed to 227 male employees in Isfahan Polyacryle Company. Internal consistency, reliability, discriminative validity, and factorial structure were evaluated. The relationship between scales and depression was measured assessed by using logistic regression to criterion validity. Data were analysed by SPSS 18 and LIZREL 8.5.
Results: Mean score of effort, reward, and overcommitment were 10.7, 41.4, and 14.2 respectively; Cronbach’s alpha coefficients were 0.61, 0.85 and 0.67 and split-half coefficients were 0.53, 0.85, and 0.65. All of item-total correlations were more than 0.20; correlation between each item and its scale were more than 0.4 except for one item. Effort and overcommitement had a good fit for construct validity.
 Conclusion: Current study results indicated the Farsiversion of the Effort Reward Imbalance (F-ERI) questionnaire is a reliable and valid tool to measure psychosocial stress at work among Farsi-speaking employees. It is advisable to evaluate the tool in longitudinal studies and other industries which included female employees. We refer the investigators to see the longitudinal results of current project which is under publication.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Validation, Effort-Rewards Imbalance Questionnaire, Job Stress, Isfahan Polyacryl Company Employees, Farsi

نویسندگان مقاله 8167---8168---8169---8170---8171---8172---8173---8174---8175---8176---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5010&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات