۱۳۹۱/۹/۱۱، جلد ۸، شماره ۳، صفحات ۸۴-۹۲

عنوان فارسی عوامل مؤثر بر طغيان وبای شهرستان قم، در سال ۱۳۹۰
چکیده فارسی مقاله

مقدمه و اهداف: وبا يک مشکل جهانی سلامت است و سلامت عموم مردم را تهديد می‌کند. تحقيق حاضر با هدف شناسايی راه‌های انتشار بيماری و عوامل تأثيرگذار بر گسترش طغيان انجام شد.
روش کار: در يک مطالعۀ مورد- شاهدی طغيان وبا در قم در سال 1390، بررسی شد. بر‌ اساس معيار اقامت در استان در 5 روز پيش از بروز علايم بالينی، 100 بيمار واجد شرايط از کل 136 مورد به ‌همراه دو شاهد برای هرمورد، که با بيماران همسان‌سازی جفتی شده بوده‌اند، وارد مطالعه گرديدند. از جدول فراوانی و رگرسيون لجستيک چند متغيره برای انجام تحليل‌ها استفاده شد.
نتايج: 80% بيماران بين 21 تا 60 سال سن داشتند و 76% آن‌ها خانه‌دار و کارگر بودند. زنان، افراد، روستاييان، ايرانيان و بيماران سرپايی، به ‌ترتيب 51، 13، 91 و 90 درصد بيماران را تشکيل می‌دادند. 43% نمونه‌های گرفته‌شده از سبزيجات درطول فصل شيوع آلودگی به ناگ داشتند و تنها يک مورد مثبت اوگاوا جداسازی شد. مصرف سبزيجات ضدعفوني ‌نشده، سالاد و مسافرت، به‌ ترتيب نسبت شانس (فاصلۀ اطمينان 95%) (7/9-6/2) 04/5، (31/0-07/0) 15/0 و (9/0-01/0)1/0 را داشته‌اند. برخلاف تصور، نوع سالاد مصرفی می‌تواند اثر متفاوتی بر بيماری داشته باشد. بر اساس يافته‌ها مصرف سالاد آبليمو (شيرازی) اثر محافظتی در برابر وبا داشت
(نسبت شانس (13-6/3) 9/6).
نتيجه‌گيری: مصرف سبزيجات ضدعفونی‌نشده سبب خطر بالای طغيان وبا می‌شود. ازاين‌رو به تلاش بيشتري برای حل اين مسئله نياز است. مصرف سالاد آبليمو اثر حفاظتی در برابر وبا دارد و می‌تواند به عنوان يک راهکار مطرح باشد. 

کلیدواژه‌های فارسی مقاله طغیان،وبا،عوامل خطر،قم

عنوان انگلیسی Validity of Vital Horoscope Reports for Maternal and the Under-Five Mortalityin Rural Areas of Iran, 2007
چکیده انگلیسی مقاله

Background and Objectives: Due to the importance of mortality statistics for planning, setting priorities and equal allocation of health services in population; it is essential to assess quality of reporting mortality data in health systems. The aim of this study was to evaluate the completeness and accuracy of the Iranian Vital Horoscope reports for maternal and the under-five mortality (U5M) in rural areas through its comparison with other data sources in Iran.
Methods: The mortality data of Vital Horoscope reported from 30 selected cities over country was compared with the related data obtained from other data sources including Vital Horoscope's Fieldwork reports, Death Registration System and Maternal Mortality Surveillance System of Ministry of Health and Medical Education.
Results: Overall completeness of Vital Horoscope's Fieldwork reports for U5M in rural areas was about % 62.1. In terms of cause of death in children under-five,estimated sensitivity values were % 47.2 (95% CI: 22.9-72.2), % 66.6(95% CI: 22.7-95.7),  %78.2 (95% CI: 64.3-89.3)for respiratory infections, diarrhea and vomiting, and injuries-burning and poisoning respectively. The vital horoscope reports had 12.5% misclassification in determining the cause of maternal death.
Conclusion: Our findings indicate the Vital Horoscope's data might need some corrections because of underestimating of the mortality indicators. The comparison of this source with Death Registration System report for causes of death in children under-five (reported by Vital Horoscope) suggests that the vital horoscope might have suboptimal quality.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Under-Five Mortality,Maternal Mortality,Vital Horoscope,Data Completeness,Data Accuracy,Capture - Recapture

نویسندگان مقاله 8177---8178---8179---8180---8181---8182---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات