۱۳۹۲/۱۰/۱۱، جلد ۲۰۱۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی روند ميزان مرگ و مير کودکان استان کردستان طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: ميزان مرگ و مير کودکان از مهمترين شاخص‌هايی می‌باشد که نشان دهنده توسعه کشورها و مناطق مختلف است. مطالعه حاضر به منظور بررسی روند مرگ و مير کودکان زير 5 سال در استان کردستان در طی سال‌های 1386 تا 1390 انجام پذيرفت.
روش کار:اين مطالعه از نوع توصيفی- تحليلی بوده و داده‌های آماری آن شامل موارد مرگ کودکان زير 5 سال است که توسط نظام ثبت مرگ استان و مواليد زنده از طريق ثبت و احوال در طی سال‌های 1386 تا 1390جمع آوری شده است. در تجزيه و تحليل شاخص‌های اصلی مرگ کودکان شامل مرگ زير 5 سال، مرگ شيرخواران و مرگ نوزادی در طی اين دوره بررسی شده است. ارتباط بين متغييرها با استفاده از آزمون آماری کای دو محاسبه شده است. نتايج: ميزان بروز مرگ‌های نوزادی از 13.5در هزار تولد زنده در سال 1386 به 12.2 در هزار تولد زنده در سال 1390 رسيده است. مرگ‌های شيرخوران و زير 5 سال هم در همين مدت زمان به ترتيب از 17.1 و 20.2 به 14.9و 17.4 در هزار تولد زنده کاهش پيدا کرده اند. از نظر زمانی بيشترين کاهش مربوط به سال‌های 1386 تا 1387 می باشد. بين جنسيت و مرگ و مير کودکان رابطه معنی دار يافت شد. در ميان علل اصلی مرگ و مير، بيماری‌های حول تولد شايعترين علت اصلی مرگ کودکان به ويژه در دوره نوزادی در استان بود.
 نتيجه گيری: با توجه به نتايج اين بررسی در طی اين سال‌ها هرچند روند بروز کاهش داشته است اما اين روند کاهشی بخصوص در شاخص مرگ نوزادان آهنگ کندی دارد و هنوز بعضی از علل مرگ قابل پيشگيری در کودکان وجود دارد که نيازمند توجه بيشتر توسط سيستم بهداشتی و پژوهشگران می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روند مرگ، علل مرگ، کودکان، کردستان

عنوان انگلیسی The trend of children mortality rate in Kurdistan province, 2007–2011
چکیده انگلیسی مقاله Background and objectives: Under-five mortality is one of the most important indicators of development in different regions and countries. This study aimed to investigate the trend of U5MR in Kurdistan province, Iran during 2007–2011.
Methods: In this descriptive-analytical study we collected the statistical data about U5MR in Kurdistan province which had been registered by death registration surveillance system during 2007–2011. All the main indicators including under-five, infant and neonatal mortality during the given period were investigated. Chi-square test was used to examine the association between variables.
 Results: The neonatal mortality rate decreased from 13.5 per thousand live births in 2007 to 12.2 per thousand live births in 2011. In the same period of time, Infants and under-five mortality declined from 17.1 and 20.2 to 14.9 and 17.4 per thousand live births, respectively. The maximum reduction happened between 2007 and 2008. There was a significant statistical association between gender and infants mortality. Among all causes of children mortality, neonatal diseases were the most common causes of infants and especially neonatal mortality in the province.
 Conclusion: Based on the results of the study, although there had been a decreasing trend in children mortality rate during these years, the reduction had a slow trend especially among newborns. Some of the causes of children mortality are preventable and health decision makers and health providers and researchers should focus more on such causes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mortality Trend, Mortality causes, Children, Kurdistan

نویسندگان مقاله 8222---8223---8224---8225---8226---8227---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5033&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات