۱۳۹۲/۱۰/۱۱، جلد ۲۰۱۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تاثير آموزش روش زندگی بر ريسک فاکتورهای قلبی- عروقی: مطالعه مرور سيستماتيک
چکیده فارسی مقاله مقدمه: افزايش سريع بيماريهای مزمن نمايانگر چالش های عمده بهداشتی در سطح جهان می باشد، اين بيماريها هم اکنون علت 60% کل مرگ و ميرها در سطح دنيا بوده و 47% بار جهانی بيماريها را به خود اختصاص می دهند. با توجه به طيف گسترده نتايج گزارش شده، مطالعه ی حاضر با هدف مرور بر تاثير مداخله آموزشی روش زندگی در اصلاح ريسک فاکتورهای قلبی- عروقی انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه مرور سيستماتيک، جستجو در پايگاه های اطلاعاتی انگليسی شامل Scopus, Medline, Embase, Cochrane central register of controlled trials, and Cochrane database systematic reviews و فارسی نظير Iranmedex و SID, Magiran انجام شد. انواع مطالعات مرتبط لحاظ شد. ليست منابع مقالات يافت شده نيز مورد بررسی قرار گرفت. هيچ گونه محدوديت زمانی در جستجوی مقالات وجود نداشت. مقالات به زبان غير انگليسی (به استثنای فارسی) و همچنين چکيده و خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همايش ها وارد مطالعه نشدند. ديگر مقالات نيز در صورت کسب امتياز در پرسشنامه JADAD بررسی شدند.
يافته ها: در جستجوی اوليه، 194 مقاله يافت شد که در طی چهار مرحله پروتوکل جستجو اين تعداد به 68 مقاله کاهش يافت. 6 مقاله به زبان هايی غير از فارسی و انگليسی بودند که از مطالعه حذف شدند. با ارزشيابی صورت گرفته و حذف خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها، در نهايت 43 مقاله وارد مطالعه شد. مطالعات بين سال های 1989 تا 2013 ميلادی منتشر شده بود. سه مطالعه در ايران انجام شده بود. در بين مطالعات يافت شده 7 مطالعه مروری، 4 مطالعه توصيفی، 24 مطالعه مداخله ای، يک کارآزمايی بالينی تصادفی، و 7 مطالعه مورد شاهدی بود. نيمی از مطالعات در سطح جامعه انجام شده بود. تنها دو مطالعه (65/4%) تغييری را در ريسک فاکتورها نشان نداده و بقيه بهبود معنی دار ريسک فاکتورها را به دنبال آموزش های انجام شده نشان دادند.
 نتيجه گيری :با توجه به نتايج کلی به دست آمده از مطالعات بررسی شده، مشاهده شد که اکثريت آن ها بر تاثير معنی دار آموزش های روش زندگی بر ميزان کلسترول خون، فشار خون سيستوليک و دياستوليک و نيز مصرف سيگار در کنار آگاهی و نگرش در بيماران پرخطر قلبی عروقی صحه گذاشته اند. اين موضوع لزوم توجه بيش از پيش را به آموزش «شيوه زندگي» را به بيماران در معرض حوادث قلبی عروقی می رساند.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله مرور سیستماتیک، آموزش، روش زندگی، ریسک فاکتور قلبی عروقی

عنوان انگلیسی Efficacy of Life Style Educational Intervention on CHD Risk Factors: A Systematic Review Study
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Fast growing of chronic diseases shows lots of health challenges over the world. Regarding reported pros and cons, current study has done to review the effect of life style educational intervention in improving cardiovascular risk factors.
Methods & Materials: In this review searching has done through the English databases and also Persian ones. All kinds of the studies included. There was not any time limit. The articles in any language but English (exceptionfor Persian), and also abstracts presented in international congresses and meetings were excluded. The others were included if they met JADAD score more than 3.
Findings: During primary search 194 articles were found that became 68 ones through four stages of search. Six ones were not included because of nor English neither Persian language. Then through further evaluation and excluding abstracts presented in congresses, 43 articles included, finally. The articles were published 1989 to 2013. Three ones have done domestically. Only two articles (4.65%) have not show improving the risk factors while the others suggested significant improvement in risk factors followed by the education.
 Conclusion: Due to the holistic findings in reviewed articles, it seems that majority of articles approved the effect of life style education on cardiovascular risk factors- blood cholesterol, systolic and diastolic blood pressure, and cigarette smoking along with knowledge and attitude in high risk patients. The issue shows the necessity of nutrition and physical (known as “life style”) education for the patients in risk of cardiovascular events.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Systematic Review, Education, Life Style, Cardiovascular Risk factors

نویسندگان مقاله 8228---8229---8230---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5034&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات