۱۳۹۲/۱۰/۱۱، جلد ۲۰۱۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مقايسه اعتبار دو روش مبتنی بر پروتکل و مبتنی بر قصد درمان با استفاده از شبيه سازی مونت کارلو : تحليل ثانويه يک کارآزمايی بالينی در درمان بيماران اسکيزوفرنی در حضور عدم اجابت بيماران از دوز کامل دارو
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: شيوه استاندارد برای مقايسه اثر دو دارو در کارآزمايي‎های بالينی کنترل دار تصادفی شده در حضور عدم اجابت کامل بيماران از دوز دارويی، روش مبتنی بر قصد درمان (ITT) يا مبتنی بر پروتکل (Per-protocol) می باشد. هر يک از دو روش مذکور در برآورد اثر داروها معايبی داشته و محققان هنوز در انتخاب يکی از آنان ابهام دارند. در اين مطالعه سعی شده است که اريبی دو روش مبتنی بر قصد درمان و مبتنی بر پروتکل با استفاده از شبيه سازی مونت کارلو محاسبه و بهترين روش (بر مبنای شاخص آکائيک) را برای مقايسه تاثير داروی سلکوکسيب به همراه ريسپردون در مقايسه با ريسپردون به همراه دارونما معرفی نماييم.
روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه ثانويه بوده که بر روی 60 بيمار اسکيزوفرنی مزمن به منظور مقايسه تاثير داروی سلکوکسيب به همراه ريسپردون در مقايسه با ريسپردون به همراه دارونما انجام گرفت. برای انتخاب يکی از روشهای مبتنی بر قصد درمان و مبتنی بر پروتکل از شبيه سازی مونت-کارلو و شاخصهای نيکويی برازش آکاييک (AIC) و بيزين (BIC) استفاده شد.
 نتايج: شبيه سازی مونت-کارلو نشان داد که با ثابت بودن نسبت عدم اجابت بيماران برابر با 5% و 10%، وقتی که حجم نمونه کم می باشد (n=30 يا n=60)، روش مبتنی بر قصد درمان نسبت به روش مبتنی بر پروتکل بر اساس شاخص آکائيک و شاخص اطلاع بيزی نيکويی برازش بيشتری است. اما با افزايش حجم نمونه در گروه های درمانی (100n= ) روش مبتنی بر پروتکل نسبت به روش مبتنی بر قصد درمان نيکويی برازش بيشتری دارد.
 نتيجه گيری: در اين مطالعه مشاهده شد که وقتی حجم نمونه ها تقريبا بزرگ است، روش مبتنی بر پروتکل نسبت به روش مبتنی بر قصد درمان برای کنترل اثر عدم اجابت بيماران ممکن است که نيکويی برازش بيشتری داشته باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کارآزمايي باليني تصادفي شده، اسکیزوفرنی مزمن، عدم اجابت دارو، سلکوکسیب، شبيه سازي مونت کارلو

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 8231---8232---8233---8234---8235---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5035&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات