۱۳۹۲/۱۰/۱۱، جلد ۲۰۱۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کيفيت زندگی و عوامل موثر بر آن در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری منطقه ۹ شهر تهران
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: سرپرستی خانوارها از سوی زنان،به يک پديده مهم در سراسر جهان از نيمه دوم قرن بيستم تبديل شده است. مطالعه زنان سرپرست خانوار نشان می دهد که اين گروه آسيب پذير جامعه هم از حيث مادی و هم از حيث جسمی،روانی و عاطفی دارای مشکل بوده و نيز استرس و اضطراب بيشتری را نسبت به خانوارهای مرد سرپرست تجربه می کنند. هدف از اين مطالعه تعيين کيفيت زندگی و عوامل موثر بر آن در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری منطقه 9 شهر تهران می باشد.
 روش کار: اين مطالعه مقطعی بر روی تمام زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری منطقه 9 شهر تهران در مدت 14ماه انجام شد.ابزار جمع آوری داده در اين مطالعه شامل پرسشنامه های اطلاعات دموگرافيک وکيفيت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF) گونه ايرانی بود.تجزيه و تحليل نتايج به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون های آمار توصيفی و تحليلی مانند ميانگين، انحراف معيار و آناليز رگرسيون چند متغيره انجام شد.سطح معنی داری در اين مطالعه 5% > α در نظر گرفته شد.
 نتايج: ميانگين سنی شرکت کنندگان 8/13± 8/50 سال و اکثريت زنان سرپرست خانوار غيرشاغل(71.1 درصد)بودند. نتايج نشان دادند که در ميان حيطه های 4 گانه کيفيت زندگی،حيطه سلامت محيط و رابطه اجتماعی به ترتيب کمترين(9.87) و بيشترين(12.61)نمره را به خود اختصاص دادند. مدل رگرسيون چندگانه توام نشان داد که متغير سن(0.013P<) و متغير بيماری فعلی (0.001P< )تنها متغيرهای تاثير گذار بر روی شاخص کلی کيفيت زندگی هستند. نتيجه گيری:يافته های حاصل از اين پژوهش حاکی از نياز جدی به برنامه ريزی مسئولان ذيربط در راستای مداخلات موثر و به تبع آن افزايش بهبود کيفيت زندگی در اين قشر آسيب پذير جامعه می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنان سرپرست خانوار،کیفیت زندگی،تهران

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 8236---8237---8238---8239---8240---8241---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5036&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات