۱۳۹۲/۱۰/۱۱، جلد ۲۰۱۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اولويت‌بندی مداخلات پيشگيرانه سوانح ترافيکی در ايران
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: سازمان جهانی بهداشت راه‌کارهای اصلی پيشگيری از سوانح ترافيکی را برای تعدادی از عوامل خطر توصيه کرده است. هدف اين مطالعه اولويت بندی اين مداخلات پيشگيرانه با توجه به ويژگی‌های سوانح ترافيکی در ايران می‌باشد.
مواد و روش‌ها:داده‌های ثبت شده توسط پليس راهور ناجا در محورهای درون و برون‌‌شهری در سال 1390 برای تعيين سهم تأثير بالقوه فعاليت‌های اصلی برای پيشگيری از سوانح ترافيکی تحليل گرديد. سهمتأثير بالقوه برای عوامل خطرساز سوانح ترافيکی و اثرات مشترک آن‌هادر وضعيت‌های سطح حداقل خطر تئوريک، سطح حداقل خطر منطقی و سطح حداقل خطر امکان‌پذير محاسبه شد. اولويت‌بندی راهکارهای پيشگيرانه براساس سهم هر عامل خطرساز در سوانح ترافيکی انجام گرديد.
يافته‌ها: بر اساس سهم تأثير بالقوه مرگ (PIF محاسبه شده با استفاده از نسبت شانس مرگ) اولويت‌ها به ترتيب استفاده از کلاه ايمنی در سرنشينان موتور سيکلت، استفاده از کلاه ايمنی در موتورسيکلت‌ران ومديريت سرعت غير مجاز بودند. عوامل خطر مورد بررسی در اين مطالعه عوامل خطری می‌باشند که اهميت بيشتری در محورهای برون‌شهری دارند و اثر مشترک عوامل خطر يادشده در اين محورها نزديک به 100 درصد می‌باشد. نتيجه گيری: پيشنهاد می‌گردد مداخلات آتی با تمرکز بر استفاده از کلاه ايمنی در سرنشينان، کلاه ايمنی در موتورسيکلت رانان، استفاده از کمربند ايمنی در سرنشينان و مديريتسرعتصورت گيرد و قوانين مربوط به آن‌ها با جديت پيگيری گردند. محاسبه سهم تأثير بالقوه برتر از سهم منتسب جمعيتی است و امکان پيش‌بينی صحيح‌تری از آينده را فراهم می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سوانح ترافیکی، عوامل خطر، اولویت بندی، ایران

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 8242---8243---8244---8245---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5037&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات