۱۳۹۲/۱۰/۱۱، جلد ۲۰۱۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی عوامل مؤثر بر آلودگی گاوداری‌های شيری تحت پوشش آزمون غربالگری توبرکولين به سل گاوی (مايکوباکتريوم بويس): مطالعه مورد- شاهدی در سطح گله
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: سل يکی از مهم‌ترين بيماری‌های عفونی و قابل انتقال بين انسان و حيوانات است که طيف وسيعی از موجودات زنده به ابتلا به آن حساس هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی گاوداری‌های تحت پوشش آزمون توبرکولين به سل گاوی انجام شد تا با اتخاذ/بازنگری در سياست‌های مناسب/موجود کنترلی، تلاش در راه پيشگيری و کنترل بيشتر سل گاوی انجام شود.
 روش کار: اين مطالعه، يک مطالعه مورد- شاهدی است که در سطح گله‌های گاو شيريکه تحت پوشش آزمون غربالگری توبرکولين قرار دارند؛ انجام شده است. گاوداری‌های مورد (62 فارم) از ميان گاوداری‌های شيری تحت پوشش استان‌های تهران، البرز، همدان، اصفهان، قزوين، قم، مازندران و سمنان انتخاب شد که پس از نمونه‌برداری، از گره‌های لنفاوی مايکوباکتريوم بويس از آن‌ها در محيط کشت جدا گرديد. گاوداری‌های شاهد(62 فارم) نيز از استان‌های ياد شده و بر اساس منفی بودن نتيجه تست توبرکولين انجام پذيرفت. گاوداری‌های شاهد بر اساس ظرفيت و فاصله با گاوداری‌های مورد، به صورت فردی همسان‌ شدند. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری Stata 11.2 انجام شد. برای تعيين ارتباط عوامل خطر در سطح گله از رگرسيون لجستيک شرطی چند متغيره استفاده گرديد. اثر متقابل متغيرها نيز برآورد شد.
 نتايج: به لحاظ روابط بين متغيرهای مستقل تحت مطالعه با ابتلا به سل گاوی مشخص گرديد مديريت مناسب کود (OR=0.12, 95% CI: 0.03-0.49) ، شعله‌دهی منظم بهاربندها(OR= 0.21, 95% CI: 0.04-0.92) و حصارکشی منظم اطراف دامداری(OR= 0.17, 95% CI: 0.03-0.81) ، سبب کاهش خطر آلودگی و وجود موش(OR= 4.90, 95% CI: 1.04-23.01) سبب افزايش خطر آلودگی به سل گاوی می‌شود. اثر متقابل دوطرفه هيچ‌کدام از اين 4 متغير معنی‌دار نبود.
نتيجه‌گيری: لزوم توجه جدی‌تر به مقوله مبارزه با جوندگان کاملاً محسوس می‌باشد. لزوم افزايش همه‌جانبه برنامه‌ی غربالگری با تأکيد بر لزوم تداوم برنامه تست و کشتار (با در نظر گرفتن حداکثر ممکن جمعيت تحت پوشش) در مناطق اقليمی مختلف و کاربرد آن‌ها توصيه می‌شود. شايد زمان آن فرا رسيده باشد تا در سياست‌های موجود کنترلی و قدمت مبارزه بازنگری صورت پذيرد و سياست‌های مناسب‌تری اتخاذ گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مایکوباکتریوم بویس، سل، گاو، مطالعه مورد- شاهدی همسان، رگرسیون لجستیک شرطی

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 8246---8247---8248---8249---8250---8251---8252---8253---8254---8255---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5038&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات