۱۳۹۲/۱۰/۱۱، جلد ۲۰۱۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی اپيدميولوژی بيماری مالتيپل اسکلروز در شهرستان های استان فارس
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: بيماری مالتيپل اسکلروز، بيماری مزمن پيشرونده ای است که ناتوانی های بسياری را برای فرد ايجاد می نمايد. بررسی توزيع آن در مناطق مختلف سرنخ های خوبی را از لحاظ تاثيرعوامل محيطی، ژنتيکی و نژادی فراهم می کند به همين دليل مطالعه اپيدميولوژيکی آن به عنوان يکی از مباحث مهم در مطالعات جديد قرار گرفته است.
 روش بررسی: اين مطالعه به صورت گذشته نگر و به شيوه توصيفي– تحليلی جهت بررسی شيوع اين بيماری در مناطق مختلف جغرافيايی استان فارس انجام شد. در مرحله اول يازده شهرستان بزرگ استان فارس به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند و در مرحله دوم طبقه بندی بيماران بر اساس سير بالينی انجام شد که شامل 5 زير گروه عود کننده فروکش کننده، نوع کلينيکی ايزوله، عود کننده پيشرونده، پيشرونده اوليه و پيشرونده ثانويه بودند.
يافته ها: از مجموع تعداد 2535 بيمار، 523 (6/20%) نفر مرد و 2012 (4/79%) نفر زن بودند. شيوع بيماری در استان فارس 3/54 نفر در هر صد هزار نفر جمعيت برآورد شد. در هر دو گروه جنسی، شهرستان شيراز بيشترين و شهرستان فيروزآباد کمترين شيوع را داشت. در کل استان و هرکدام از يازده شهرستان بررسی شده نيزبيشترين شيوع مربوط به نوع کلينيکی عود کننده فروکش کننده بود.
نتيجه کيری: شهرستان های استان فارس از نظر شيوع بيماری مالتيپل اسکلروز جزء مناطق با ريسک متوسط تا بالا به شمار می روند و در صد بيشتری از بيماران را زنان تشکيل می دهند. در اين استان بيشترين نوع ثبت شده بيماری مربوط به زير گروه عود کننده فروکش کننده (71%) و پس از آن نوع کلينيکی ايزوله (22%) می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مالتیپل اسکلروز، اپیدمیولوژی، فارس

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 8256---8257---8258---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5039&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات