۱۳۹۲/۱۰/۱۱، جلد ۲۰۱۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی برآورد ميزان بروزسرطان معده در استان اردبيل با استفاده از روش صيد-بازصيد براساس اطلاعات ثبت سرطان مبتنی برجمعيت
چکیده فارسی مقاله

  مقدمه و اهداف: آگاهی از ميزان بروز سرطان برای برنامه­های پيشگيری و کنترل سرطان ضروری است. روش صيد-بازصيد برای کاهش سوگرايی و افزايش دقت برآورد بروز سرطان توصيه شده است. هدف مطالعه حاضر تخمين تعداد موارد بروز سرطان معده با روش صيد ‐ بازصيد با استفاده از داده­های ثبت سرطان مبتنی برجمعيت اردبيل بوده است.

  روش کار: تمامی موارد جديد سرطان معده گزارش شده از سه منبع پاتولوژی، مستندات بيمارستانی و گواهی مرگ به مرکز ثبت سرطان مبتنی برجمعيت اردبيل در سال­های 1385 و 1387 به مطالعه وارد گرديد. موارد مشترک بين منابع براساس تشابه نام، نام خانوادگی و نام پدر شناسايی شدند ونهايتا برآورد بروز توسط روش لگ خطی وبا استفاده از نرم افزار Stata 12 محاسبه شد.

  نتايج: درمجموع 857 موردجديد سرطان معده از سه منبع گزارش شدند. ميزان بروز گزارش شده پس از حذف موارد تکراری برای سال­های 1385و 1387 به ترتيب برابر با 3/35 و 5/32 درصدهزار نفر بودو ميزان بروز برآورد شده برای اين سال­ها به وسيله روش لگ­خطی به ترتيب 2/96 و 4/90 در صدهزا نفر برآورد شد.

  نتيجه­گيری: نتايج اين مطالعه نشان مي­دهد که هيچ يک از منابع پاتولوژی، مستندات بيمارستانی و ثبت مرگ به تنهايی و يا در مجموع پوشش کاملی از موارد بروز سرطان معده را نداشت ه­ا ند وبا استفاده از روش صيد ‐ بازصيد می ­ تواند به تخمين بروز دقيق تری دست يافت.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله صيد-بازصيد , تخمين بروز, لگ خطی, سرطان معده, ثبت سرطان

عنوان انگلیسی Estimation of Gastric Cancer Incidence in Ardabil Province by Capture-Recapture Method using population-based Cancer Registry Data
چکیده انگلیسی مقاله

  Background & Objectives: Awareness of cancer incidence is essential for cancer prevention and control programs. Capture-recapture methods have been recommended for reducing bias and increase the accuracy of cancer incidence estimation. This study aimed to estimate the Gastric cancer incidence by Capture-Recapture method based on Ardabil population-based Cancer registry Data.

    Methods: All new cases of gastric cancer reported by three sources; pathology reports, death certificates and medical records that reported to Ardabil population-based cancer registry in 2006 and 2008 were enrolled to the study. The duplicate cases based on the similarity of first name, surname and father's names were identified between sources. The estimated incidence was calculated by log-linear method using Stata 12 software.

    Results: A total 857 new cases of gastric cancer were reported from three sources . After removing duplicates, th e reported incidence rate for the years 2006 and 2008 was 35.3 and 32.5 per 100,000 population respectively. The estimated incidence rate calculated by log-linear method for these years was 96.2 and 90.4 per 100,000 population respectively.

  Conclusions: These results indicate that none of the sources of pathology reports , death certificates and medical records individually or collectively were not fully covered the incidence cases of gastric cancer. W e can obtain more accurate estimates of incidence rate using the capture-recapture method .

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Capture, Recapture, Incidence estimation, Log, linear, Gastric cancer, Cancer registration

نویسندگان مقاله 8259---8260---8261---8262---8263---8264---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5068&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات