۱۳۹۲/۱۰/۱۱، جلد ۲۰۱۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی برآورد ميزان بقای ۱، ۳ و ۵ ساله بيماران مبتلا به سرطان معده در ايران به روش فراتحليل
چکیده فارسی مقاله

  مقدمه و اهدا ف: در مطالعات مختلف ميزان بقای بيماران مبتلا به سرطان معده در کشور متفاوت گزارش‌شده و يک برآورد کلی از آن وجود ندارد. لذا هدف از اين مطالعه، فراتحليل ميزان بقای 1و3و 5 ساله بيماران مبتلا به سرطان معده در ايران است.

  روش ­کار: در اين مطالعه، کليه پايگاه­های داخلی شامل Iran Medex , Magiran , SID و Medlib و پايگاه­های انگليسی‌زبان شامل Google Scholar و PubMed با استفاده از کليدواژه­های (سرطان معده ) و ("ميزان بقا" ) و ساير کليدواژه­های مترادف فارسی و انگليسی، در فاصله زمانی 1392-1339 جستجو شد. سپس تمام مقالات مرور شده، که دارای معيار ورود به مطالعه بودند و از کيفيت قابل قبولی برخوردار بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای ترکيب نتايج مطالعات از مدل اثرات تصادفی Der Simonian and Laird استفاده شد. ساير آناليزها شامل تحليل زيرگروه­ها و تحليل حساسيت و بررسی سوگيری انتشار با استفاده از نمودارقيفی و آزمون­های بگ و ايگر بود. در نهايت داده­ها توسط نرم­افزار STATA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

  نتايج: از تعداد 235 مقاله يافت شده در جستجوی اوليه، تعداد نه مطالعه شرايط ورود به اين تحقيق را داشتند، که بر اساس آن­ها ميزان بقای 1و3و5 ساله بيماران مبتلا به سرطان معده به ترتيب 57/0 (فاصله اطمينان 95 % : 70/0-45/0 ) ، 29/0 (فاصله اطمينان 95 % : 37/0 – 22/0 ) و 17 /0 (فاصله اطمينان 95 % : 21/0-13/0) به دست آمد.

  نتيجه­گيری: مطالعات انجام‌شده در مناطق مختلف ايران محدود و آمار دقيقی از ميزان بقا در ساير مناطق ايران وجود ندارد. لذا مطالعات بيشتری، جهت دست‌يابی به برآورد دقيق تری از ميزان بقا و عوامل موثر بر آن در کل کشور مورد نياز است.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرطان معده , ميزان بقا , فراتحليل, ايران

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 8265---8266---8267---8268---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5077&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات