۱۳۹۱/۶/۱۱، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۲۹-۳۸

عنوان فارسی مقايسه مدل‌های بقای شفايافته آميخته وايبل، گاما، لگ نرمال و لگ لجستيک در تحليل بقاء بيمارانی که دياليز صفاقی سرپايی مداوم (CAPD) می‌شوند 
چکیده فارسی مقاله

مقدمه و اهداف: دياليز صفاقی يکی از شايع‌ترين روش‌هاي دياليز است که در بيماران مبتلا به بيماری نارسايی کليه انجام می‌شود. اغلب مطالعات عوامل موثر بر بقا را با استفاده از آزمون لگ- رتبه‌ای و روش کاکس بررسی کرده‌اند. در اين مطالعه امکان استفاده از مدل شفايافته در تحليل بقا اين بيماران را بررسی کرده، و کارايی مدل‌های بقا شفايافته آميخته وايبل، گاما، لگ نرمال و لجستيک مقايسه می‌شود.
روش کار: تعداد 433 بيمار از بيمارستان‌های شفا و شريعتي که طی سال‌های 1376 لغايت 1388، به صورت همگروهی گذشته نگر وارد مطالعه شدند. اثر متغير‌هاي جنس، سن، مرکز درمانی، کلسترول، LDL، HDL، تری گليسريد، آلبومين، هموگلوبين، کراتينين، FBS، کلسيم و فسفر بررسي شد. از نرم افزارSTATA (11.0)  و زيربرنامه CUREREGR جهت تحليل استفاده شد.
نتايج: شاخص آکائيک برای مدل وايبل برای تمام متغيرها کمتر از ساير مدل‌ها می‌باشد. در مدل چند متغيره، سن و آلبومين روی بقا بلند مدت بيماران اثر معنی‌داری داشتند (01/0>P). اثر تری گليسريد روی بقای بلند مدت در مرز معنی‌داري قرار داشت (065/0=P).  همچنين اثرHDL, FBS  و کلسيم روی بقاء کوتاه مدت معنی‌دار بود (01/0>P). ولی LDL در مرز معنی‌داری قرار داشت (088/0=P).
نتيجه‌گيری: مدل‌های شفايافته می‌تواند در شرايط مناسب برای تحليل بقا بيماران دياليزی به کار روند و بقای بلند مدت بيماران را از بقاي کوتاه مدت جدا کنند. اين ابزار آماری می‌تواند تفسير ظريف‌تر و دقيق‌تر از آنچه که در داده‌های بقا وجود دارد، ارائه کند.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدل‌های بقای شفایافته آمیخته،دیالیز صفاقی سرپایی مداوم،تحلیل بقاء،نسبت شفایافتگی

عنوان انگلیسی A Comparison Between Weibull, Gama, Log -Normal and Log -Logistic Mixture Cure Models in Survival Analysis of Patients Undergoing (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) CAPD
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: Peritoneal dialysis is one of the most common types of dialysis in patients with renal failure. However multivariate analysis such as log- rank test and Cox have usually used to evaluate association of risk factors in survival of this group of patients, the aim of this study was to perform of Weibull, Gamma, Lognormal and Logistic Mixture cure models in survival analysis of these patients.
Methods: Data of 433 patients undergoing CAPD who registered in two centers in Tehran, Iran between 1997 to 2009 were used in this analysis. We investigated center, gender, age, cholesterol, Low Density Lipoprotein (LDL), High density lipoprotein (HDL), triglyceride, albumin, hemoglobin, creatinine, Fasting Blood Sugar (FBS), calcium and phosphorous as variables effect with Kaplan-Meier and cure model. CUREREGR module was used for survival analysis.
Results: Comparison of AIC (Akaike Information Criterion) of Weibull, Gama, Lognormal and Logistic Mixture cure models showed that Weibull distribution AIC is lower for almost all variables than other distributions. Weibull distribution has better fitness for data than others. In the multivariate Weibull model, age and albumin variables had significant effect on long-term survival of patients (P<0.01). Triglycerides effect on long-term survival had borderline (P = 0.065). Also HDL, FBS and calcium were significant on short term survival (P<0.01) but significance of LDL was borderline (P=0.088).
Conclusion: Cure models have the ability to analyze dialysis patients' survival data and can differentiate long-term survival from short- term survival. The interpretation of survival data with these statistical models could be more accurate and would help to make better prediction for patients by health care professionals.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mixture cure models,CAPD,Survival analysis,Cure fraction

نویسندگان مقاله 8324---8325---8326---8327---8328---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-6&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات