۱۳۹۱/۶/۱۱، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۳۹-۴۷

عنوان فارسی بررسی برخی از فاکتورهای پيشگويی‌کننده بقای کوتاه مدت بيماران مبتلا به سکته قلبی حاد براساس مدل COX در شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله

مقدمه و اهداف: با وجود روند روبه کاهش شيوع بيماری‌هاي کرونری در کشورهای پيشرفته و پيشرفت‌های چشمگير در درمان بيماران،ميزان کشندگی در پی رخداد سکته قلبی حاد در هر دو جنس بالا باقی مانده است. تعيين عوامل پيشگويي کننده بقای کوتاه مدت از سکته قلبی می‌تواند نقش مهمی در کاهش مرگ و مير در بيماران داشته باشد.
روش کار: در اين مطالعه همگروهی، اطلاعات تمامی بيماران مبتلا به انفارکتوس  قلبی حاد که درطی سال‌هاي1378 تا 1386 به بيمارستان‌های شهر اصفهان مراجعه کرده‌اند، درمرکزتحقيقات قلب و عروق اصفهان گردآوری شده است. با استفاده از روش رگرسيون کاکس، خطر نسبی تک متغيره و چند متغيره تطبيق شده مربوط به متغيرهای مطالعه محاسبه شد.
نتايج: در طی دوره مطالعه 8800 بيمار به مطالعه وارد شدند که 6/73%از آن‌ها مرد بودند. ميانگين سنی بيماران 58/12±85/61 و ميزان بقاي 28 روزه کل بيماران 5/90% بود. خطر نسبی مرگ برای گروه‌های سنی 50 تا 70 سال(1/3-2 CI: 5/2RR=) و گروه سني بالاتر از 70 سال (3/6-4 CI: 5 RR=) و در زنان (9/1-5/1 CI:7/1RR=) و در گروهی که داروی استرپتوکيناز را دريافت نکرده بودند
(1/1- 8% CI: 9/0RR=) و از نظر نوع انفارکتوس قلبی، خطر نسبی مرگ برای انفارکتوس تحتانی (8/7-2/2 CI: 2/4RR=) و براي انفارکتوس قدامی (3/13-4 CI: 2/7RR=) بود.
نتيجه‌گيری: بامشخص شدن شاخص‌های پيشگويی کننده بقای کوتاه مدت بيماران مبتلا به انفارکتوس قلبی بايد در اقدامات درمانی و مراقبتي گروه‌های با خطر بيشتر )بيماران با سن بالاتر، زنان و انفارکتوس قدامی( دقت بيشتری مبذول گردد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله انفارکتوس قلبی حاد،بقای کوتاه مدت،عوامل پیشگویی کننده،رگرسیون COX،مطالعه همگروهی قلب اصفهان

عنوان انگلیسی Predicting Factors of Short-term Survival in Patients with Acute Myocardial Infarction in Isfahan Using a Cox Regression Model
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: Despite decreasing the trend of coronary artery diseases in developed countries and outstanding improvements in clinical management of these patients, case fatality rate after an acute myocardial infarction (AMI) remains high in both genders. Identifying predicting factors of short-term survival in patients with AMI may play an important role in reducing mortality in these patients.
Methods: In this cohort study, all patients with acute myocardial infarction (AMI) admitted to all hospitals in Isfahan, Iran, during 2000-2008 which registered in Isfahan cardiovascular research Institute were analyzed. We used Cox regression models, uni- and multi-variable analysis. 
Results: Within the study period, 8800 AMI patients (73.6% male) were admitted with mean age of 61.85±12.5, and overall 28-day survival of 90.5%. Relative risk (RR) of death for 50-70 years old patients was 2.5 (CI:2-3.1), for over 70 years old RR=5 (CI:4-6.3), for women RR=1.7 (CI:1.5-1.9), for patients who had not received streptokinase RR=0.9 (CI:0.8-1.1), for inferior MI RR=4.2 (CI:2.2-7.8) and for anterior MI, RR was equal to 7.2 (CI:4-13.3).
Conclusion: Recognizing the predicting factors of short-term survival of AMI patients may help health professionals to provide better healthcare services for more at risk patients, i.e. elderly, women and patients with an anterior MI.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Acute Myocardial Infarction,Short-term survival,Predicting factors,Cox regression,Isfahan Heart Cohort

نویسندگان مقاله 8329---8330---8331---8332---8333---8334---8335---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-7&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات