۱۳۹۱/۶/۱۱، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۴۸-۵۳

عنوان فارسی بررسی اپيدميولوژيک تشنج در کودکان بندرعباس در سال ۱۳۸۹
چکیده فارسی مقاله

مقدمه و اهداف: تشنج شايع‌ترين اختلال نورولوژيک کودکان است که نيازمند توجهات خاص و بررسی‌های اپيدميولوژيک جهت پيشگيری از تکرار حملات تشنجی می‌باشد. هدف از اين پژوهش، بررسی اپيدميولوژيک تشنج در کودکان بندرعباس بود.
روش کار: اين مطالعه به صورت توصيفی مقطعی پس از بررسی 222پرونده کودک مبتلا به تشنج انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصيفی و آزمون کای دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: اکثر کودکان (5/64%) مورد بررسی پسر و در محدوه سنی 2-1سال بودند. تب (1/81%) به عنوان بيشترين عامل بروز تشنج ذکر شده بود. در 8/58% موارد سن کودک در زمان بروز اولين حمله تشنجی 3-1 سال بود. 8/63% موارد حمله تشنجی در زمان بيداری رخ داده بود و 8/65% نمونه‌ها در زمان پذيرش هوشياری طبيعی داشتند. ميانگين طول مدت تشنج در 1/64% موارد کمتر از 5 دقيقه و نوع تشنج در 1/80% به صورت تونيک کلونيک ژنراليزه گزارش شده است. 9/28% موارد سابقه تشنج در ساير اعضاء خانواده کودک وجود داشته و در 36/19% قرابت فاميلی نزديک بين والدين وجود داشت. بين نوع زايمان، سن هنگام تولد و وزن هنگام تولد با نوع تشنج و مدت تشنج رابطه معنی‌داری مشاهده نشد ( 05/0
نتيجه‌گيری: با ارائه شواهد دقيق از حملات می‌توان به شناسايی عوامل ايجاد کننده و تشديد کننده آن کمک کرده و دفعات حمله و بروز عوارض راکاهش داد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله اپیدمیولوژی،تشنج،کودکان،بندرعباس

عنوان انگلیسی Epidemiology of Seizure in Children of Bandar Abbas in 2008 Year
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: Convulsion is the most common pediatric neurological problem that requires special attention in this group. The purpose of this study was to determine the frequency of seizures and to evaluate its risk factors in children in Bandar Abbas, Iran
Methods: A retrospective study was conducted on 222 children with seizures admitted to children hospital during 2008.
Results: Of total children hospitalized due to seizure, 64.5% were male with age range 1-2 years. Fever was the most cause of seizure. In 58.8% of cases, the child's age at the time of first convulsion was 1-3 years. The seizure attack occurred in wake up in 63.8% of cases, and 65.8% of the samples had normal consciousness at the time of admission. The mean duration of seizure in 64.1% of cases was less than 5 minutes and type of seizure in 80.1% has been reported as generalized tonic colonic. A history of convulsion in other family members was reported in 28.9% and in 19.36%, there was close family relationship between parents. There was no significant relationship between type of delivery, gestational age and birth weight with type and duration of seizure (P>0.05).
Conclusion: Particular attention should be paid to children with seizure during history-taking and be more vigilant to high-risk patients and those who might need prophylactic anticonvulsants.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Epidemiology,Seizure,Children,Bandar Abbas

نویسندگان مقاله 8336---8337---8338---8339---8340---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-8&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات