۱۳۹۱/۶/۱۱، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۵۴-۶۴

عنوان فارسی همه‌گير شناسی سوختگی در استان فارس در سال ۱۳۸۹
چکیده فارسی مقاله

مقدمه و اهداف: مطالعه حاضر قصد دارد با تعيين الگوي همه‌گيری شناسی انواع سوختگی و مهم‌ترين عوامل خطر آن در استان فارس، ديد وسيع‌تري از اين معضل در جامعه به لحاظ محتوائی و اتيولوژی پديد آورد.
روش کار: اين مطالعه يک پژوهش مقطعی توصيفی- تحليلی است که بر روی حوادث سوختگی بروز يافته در سال 1389 در استان فارس به روش سرشماري انجام گرفته است. در اين مطالعه علاوه بر تعيين مشخصات توصيفی حوادث، با استفاده از نرم افزار SPSS19 ارتباط برخی عوامل خطر مهم نيز با درصد سوختگی تعيين شده‌اند.
نتايج: در ميان کل 328 نفر بيمار با ميانگين سني 94/17±93/25 مشتمل بر 178 بيمار مرد (3/54%) و 150 بيمار زن (7/45%)، شايع‌ترين سن بروز حادثه 26 سالگی، ميانگين درصد سوختگی 84/26±63/36%، ميانگين مدت بستری در بيمارستان 72/12±40/13روز، 249 مورد سوختگی غير عمدی (91/75%) و 79 مورد عمدي (09/24%)، مهم‌ترين دليل سوختگی‌های عمدی طلاق با 55 مورد (76/16%)، شايع‌ترين ماه بروز حادثه آذرماه، ميزان بروز تجمعی کلی جراحات سوختگی 28/7 در صدهزار نفر و ميزان کشندگی سوانح برابر 88/29% بدست آمد.
نتيجه‌گيری: با توجه به برتری سوختگی‌هاي غيرعمدی، ميزان کشندگی نسبتاً بالا و اهميت موارد عمدی، به نظر می‌رسد بايستی بر ريشه يابی، مراقبت، درمان و لزوم تحقيقات همه جانبه در اين حوزه به عنوان يک اولويت بسيار مهم بهداشت و درمان کشور تأکيد گردد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله سوختگی،استان فارس،همه گیر شناسی،عوامل خطر

عنوان انگلیسی Epidemiology of Burn in Fars Province in 2009
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: Burns is one the important injuries which may result vital impairment and disability. Burn injuries are still common particularly in developing countries. Assessment of the epidemiology of burns is very important to make effective preventive methods. This study was conducted in Fars province to assess and describe the epidemiology of burns including its main causes, and its demographic factors.
Methods: All epidemiological data of patients with burn admitted to the hospitals in Fars province during 2010 were analyzed in this descriptive study.
Results: Total of 328 patients with mean age 25.93±17.94 were included. It consisted of 178 male patients (54.3%) and 150 female patients (45.7%), The most common accident age was 26 years, the average percentage of burn was 36.63± 26.63%, average hospital stay in hospital was 13.40±12.72 days, 249 cases had unintentional injury (91/75%) and 79 cased had intentional (24.9%), The main reason for  intentional burns was divorce (16.76%), the most common month accident was December, the overall cumulative incidence of burn injuries was 7.28% in 100000 people (person per year) and the burn fatality rate was 29.88%
Conclusion: Epidemiology of burn injuries in Fars province indicates that effective public health programs on this issue would help to reduce the incidence of burn injuries in this region.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Burn,Fars province,Epidemiology,Risk factors

نویسندگان مقاله 8341---8342---8343---8344---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-9&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات