۱۳۹۱/۶/۱۱، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۶۵-۷۲

عنوان فارسی مقايسه کيفيت زندگی معلولين جسمی- حرکتی با افراد سالم با استفاده از پرسشنامه WHOQOL ۱۰۰
چکیده فارسی مقاله

مقدمه و اهداف: هدف از اندازه‌گيری کيفيت زندگی، ارزيابی ماهيت ذهنی کيفيت زندگی، دستيابی به ادراک خود فرد از وضعيت موجود زندگی و سلامتی است.
روش‌ کار: در اين مطالعه مقطعی در سال 1388، 1000 نفر از جمعيت 15 تا 75 ساله شهر تهران شامل دو گروه افراد سالم و معلولين جسمی- حرکتی، با استفاده از پرسشنامه‌ WHOQOL-100 از نظر کيفيت زندگی مورد مقايسه قرار گرفتند. نمونه‌گيری از افراد سالم به صورت نمونه‌گيري تصادفی انجام شد، افراد معلول نيز از مرکز جامع توانبخشی هلال احمر که يک مرکز مرجع برای اين افراد است، انتخاب شده‌اند. تحليل اطلاعات توسط نرم افزارSPSS  نسخه 18، و آزمون‌های تی مستقل و رگرسيون چندگانه انجام شد.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار سن افراد سالم مشارکت کننده در مطالعه برابر با 75/12 ± 09/35 و ميانگين و انحراف معيار سن معلولين مشارکت کننده در پژوهش برابر با 86/12 ± 88/35 به دست آمد. تنها در حيطه‌های سلامت جسمی و استقلال نمره کيفيت زندگی اين دو گروه با يکديگر اختلاف معنا داری داشتند (001/0P<)، به طوريکه ميانگين نمره هر دو حيطه در افراد سالم بيشتر از افراد معلول بود. در ساير حيطه‌ها اختلاف آماری معنا داری بين کيفيت زندگی اين دو گروه مشاهده نشد.
نتيجه‌گيری: افراد معلول به دليل محدوديت‌هاي موجود در حيطه‌های جسمی و استقلال دارای نمره کيفيت زندگی کمتری نسبت به ديگر اقشار جامعه بوده و اين قشر نيازمند دريافت خدمات ويژه از سازمان‌های ذيربط جهت کم کردن هرچه بيشتر فاصله بين افراد سالم و معلول از ديد کيفيت زندگی هستند.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله معلولین،کیفیت زندگی،پرسشنامه WHOQOL 100

عنوان انگلیسی Quality of life among Disabled and Non-Disabled Individuals A Comparative Study
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: The aim of this study was to identify the quality of life (QOL) measures commonly used to assess disabled people compared to healthy individuals.
Methods: A cross-sectional study was conducted in 1000 disabled and healthy individuals aged between 15 to 75 years old during 2009 year. These groups were selected by random sampling method multistage cluster sampling from Crescent Comprehensive Rehabilitation Center located in Tehran. WHO's Quality of Life (WHOQOL-100) questionnaire was used to measure quality of life.
Results: The Mean age were 35.9±12.9 and 35.1±12.7 years amongst disabled and non disabled groups, respectively. There was a significant difference between two groups in terms of somatic health and independence of quality of life (P<0.001), in which the mean score in both domains were high in healthy individuals. No significant difference was observed between two groups in other scopes.
Conclusion: Findings of this study highlighted the lower quality of life in disabled people in Tehran, Therefore this group should be targeted for any relevant intervention in order to improve their care.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Disable,Quality of life,WHOQOL-100,Tehran,Iran

نویسندگان مقاله 8345---8346---8347---8348---8349---8350---8351---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-10&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات