۱۳۹۱/۶/۱۱، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۷۱-۸۲

عنوان فارسی بررسی کيفيت خواب دانشجويان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰
چکیده فارسی مقاله

مقدمه و اهداف: از آنجايی که زندگی در خوابگاه می‌تواند بر کيفيت خواب دانشجويان موثر باشد، اين مطالعه با هدف تعيين کيفيت خواب دانشجويان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و برخی از عوامل تعيين کننده آن انجام گرديد.
روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه مقطعی توصيفی- تحليلی بود که بر روی 277 نفر از دانشجويان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرديد. روش نمونه‌گيری در اين مطالعه تصادفی طبقه‌بندی شده بود. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه دموگرافيک و نيز پرسشنامه استاندارد سنجش کيفيت خواب پيتزبورگ (PSQI- Pittsburgh Sleep Quality Index) بودند.
نتايج: ميانگين و فاصله اطمينان نمره کلی کيفيت خواب (PSQI) در دانشجويان مورد مطالعه (04/9- 10/8) 57/8 محاسبه گرديد. در مجموع3/73% از نمونه مورد بررسی دارای کيفيت خواب نامطلوب بودند. کيفيت خواب دانشجويان دختر مورد بررسی به طور معنی داري نامطلوب تر از دانشجويان پسر بود. ميانگين طول مدت خواب در دانشجويان´105±´5:15 بود. ميانگين طول مدت خواب در دانشجويان پسر به طور معنی‌داری بيشتر از دانشجويان دختر بود. رابطه معنی‌داری بين متغيرهای دموگرافيک (سن، مقطع تحصيلی، وضعيت تاهل، درآمد خانواده و ...) و کيفيت خواب دانشجويان ساکن در خوابگاه مشاهده نشد.
نتيجه‌گيری: براساس اين مطالعه کيفيت خواب دانشجويان ساکن در خوابگاه در وضعيت نامطلوبی قرار دارد. لذا توجه به به وضعيت خواب اين دانشجويان به منظور ارتقاء کيفيت خواب آن‌ها که عاملی مهم در ارتقاء سلامت آن‌هاست از سوی مديران و برنامه ريزان بهداشتی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله کیفیت خواب،خوابگاه،پیتزبورگ

عنوان انگلیسی Sleep Quality of Students living in Dormitories in Tehran University of Medical Sciences (TUMS) in 2011
چکیده انگلیسی مقاله

Background & Objectives: Sleep quality is an important factor in student life and affects in their learning process. Sleep problems are related to increased health concerns, irritability, depression, fatigue, attention and concentration difficulties, along with poor academic performance. The aim of this paper is to conduct a survey based on a questionnaire that would characterize the quality of sleep in students living in dormitories of Tehran University of Medical Sciences (TUMS).
Methods: We conducted a cross-sectional study using the stratified random sampling approach on 277 students residing in dormitories in Tehran. A demographic questionnaire and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) were used for data collection.
Results: Mean (CI) of PSQI in students was 8.57 (8.10- 9.04). Using the cut-off score of 6 for the PSQI global score, 73.3% (68.1%-78.5%) of students were described as poor sleeper. Female students had a worse quality of sleep compared to male. The mean duration of sleep in students was 5:15´± 105´ (hours). This was significantly higher in male students than female students. There were no significant relationships between demographic variables such as; age, academic level, marital status and family income with and quality of sleep.
Conclusion: This study showed that poor sleep quality is prevalent among students living in dormitories of TUMS. Therefore it is necessary to provide effective educational interventions for this group in order to improve the quality of sleep.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sleep Quality,Students,Tehran,Iran

نویسندگان مقاله 8352---8353---8354---8355---8356---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-12&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات