۱۳۹۱/۶/۱۱، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۷۳-۸۱

عنوان فارسی ارزيابی شيوع درک غلط مفاهيم احتمال در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اراک
چکیده فارسی مقاله

مقدمه و اهداف: درک غلط، مدل‌های ذهنی از مفاهيمی می‌باشند که با مدل های علمی مستند مغايرت داشته باشند. سنجش درک غلط آماری می‌تواند در آموزش بهتر اين درس کمک بسيار خوبی نمايد. احتمال يکی از مهم‌ترين مفاهيم آمار می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی و ارزيابی شيوع درک غلط مفاهيم احتمال در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389 بوده است.
روش کار: اين مطالعه يک بررسی توصيفی- تحليلی می‌باشد که بر روی يک نمونه تصادفی طبقه‌بندی شده از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389 انجام گرفته است. حجم نمونه 267 فرد بود. پرسشنامه‌های سنجش درک غلط احتمال توسط دانشجويان اين دانشگاه در سال فوق مورد تحليل و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌هاي آناليز واريانس يک طرفه، کای اسکوئر، رگرسيون لجستيک، آزمون کروسکال واليس و آزمون يک نسبت مورد آناليز قرار گرفتند.
نتايج: نتايج نشان داد که ميانگين نمرات درک مفاهيم احتمال در دانشجويان مورد بررسی 46/10 با انحراف معيار 47/3 بوده است. ميزان شيوع درک غلط در مفاهيم احتمال در دانشجويان مورد بررسی 2/26 درصد بدست آمد. همچنين ارتباط آماری معناداری بين ميزان شيوع درک غلط احتمال با رشته تحصيلی دانشجويان مشاهده شد.
نتيجه گيری: درک نادرست از مفاهيم احتمال يکی از مشکلات آموزش درس آمار می باشد و توجه به آن می‌تواند مشکلات اين مفاهيم را تا حدودی حل نمايد، با مطالعات تکميلی بايد به بررسی علل اين مفهوم پرداخت.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله درک غلط احتمال،دانشگاه علوم پزشکی اراک

عنوان انگلیسی Evaluation of Misconception about Probability among Arak Medical University Students
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Misconceptions of mental models are phenomena that very with accepted scientific models. The assessment of misconception in statistics could (would) be very helpful in learning statistics. The probability is one of the important concept in statistics. The purpose of this study was to assess the misconception about probability in students of Arak University of Medical Sciences in 2011.
Methods:
This descriptive-analytical study was carried out on 267 medical sciences students enrolled in Arak University of Medical Sciences students during 2011 year. We used a stratified random method in order to collect data and also a standard questionnaire was employed in this study. The data were analyzed by SPSS software with using ANOVA, Chi-Square test, logistic regression, Kruskal-Wallis Test and on proportion test.
Results: The mean score of perception of probability in students was 10.47 with standard deviation 3.47 respectively. The prevalence of probability misconception was 26.2%. There was statistically significance relationship between the prevalence probability misconception and the field of students.
Conclusion: Misconception of (in) probability in teaching biostatistics should be paid more attention in future curriculum development in medical universities.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Arak University of Medical Sciences,Misconception in Probability

نویسندگان مقاله 8357---8358---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-11&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات