۱۳۸۷/۶/۱۱، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۱-۵

عنوان فارسی بررسی علائم پرودرومال در بيماران با انفارکتوس حاد ميوکارد
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: بيماری‌های قلبی و عروقی شايع‌ترين علت مرگ و مير در جوامع بشری محسوب می‌شوند. قبل از شروع مرحله حاد بيماری، گاه علائم هشداردهنده (پرودرومال) وجود دارد. باتوجه به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی ايرانيان، لزوم بررسی علائم پرودرومال در بيماران ايرانی احساس می‌شد. اين مطالعه جهت بررسی اين علائم در بيماران دچار انفارکتوس حاد ميوکارد در بيرجند انجام پذيرفت.
روش‌کار: در اين مطالعه توصيفی- تحليلی، 165 بيمار با تشخيص اولين حمله انفارکتوس حاد ميوکارد که در بخش قلب و CCU بيمارستان ولی‌عصر (عج) بيرجند طی سالهاي1386-1385 بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته شامل اطلاعات دموگرافيک بيماران، وضعيت فاکتورهای خطر و علائم بالينی مرحله حاد و نيز علائم از 2 هفته قبل تهيه شد. پس از جمع آوری، داده‌ها کدبندی شده، در بانک اطلاعاتی نرم افزار 5/11 SPSS وارد گرديد و با استفاده از آزمون‌های آماری T-Test و آناليز واريانس در سطح معنی‌داری 05/0 p<مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: از 165 بيمار مورد مطالعه 5/71% مرد بودند و 8/61% از بيماران انفارکتوس حاد قدامی داشتند. 61 نفر (37%) علائم پرودرومال قلبی و 43 نفر (1/26%) علائم پرودرومال سيستميک را گزارش کردند. شايع‌ترين علائم پرودرومال قلبی دو روز قبل ازMI ، درد تمام قفسه سينه (2/24%) وشايعترين علامت سيستميک، بی‌اشتهايی (7/12%) بود. همچنين شايعترين علائم پرودرومال قلبی و سيستميک دو هفته قبل از MI درد مرکز و بالای قفسه سينه (8/4%) و عرق سرد (6/3%) بود. زنان نسبت به مردان علائم پرودرومال قلبی (04/0(p= و سيستميک (001/0 (p<بيشتری را گزارش کردند که اين اختلاف ازنظر آماری معنی‌دار بود.
نتيجه‌گيری: توجه دقيق به علائم پرودرومال، بخصوص در بيماران دارای ريسک فاکتورهای قلبی امکان شناسايی زودرس بيماران مشکوک به انفارکتوس حاد قلبی را فراهم می‌کند که با شروع درمان‌های زودرس و مناسب می‌توان ريسک ايجاد عوارض در اين بيماران را کاهش داده و پيش آگهی آنها را بهبود بخشيد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله علائم پرودرومال،علائم سیستمیک،علائم قلبی،انفارکتوس حاد میوکارد

عنوان انگلیسی Prodromal Symptoms in Acute Myocardial Infarction in City of Birjand
چکیده انگلیسی مقاله Background and objective: Acute myocardial infarction (AMI) is the most prevalent cause of mortality in the world today. Sometimes before an acute phase of AMI there are certain prodromal symptoms. Since there are some social and cultural differences in Iranian population, this study was deigned to investigate the prodromal symptoms in patients with AMI in city of Birjand.
 Methods: In this analytic-descriptive research, 165 patients with first AMI who were hospitalized in the CCU and cardiac ward of the Valiassr Hospital in Birjand from the 2006-2007 were studied. A valid questionnaire which was designed by expert cardiologists was used. The T-test and ANOVA were used for data analysis, and p<0.05 was considered as the significant level.
Results: Among 165 subjects, there was 118 (71.5%) males and 102 patients (61.8%) had Anterior MI. 61 patients (37%) reported cardiac prodromal symptoms and 43 patients (26.1%) reported systemic prodromal symptoms. The most common cardiac prodromal symptom 2 days before AMI was chest pain in the right and left hemithorax (24.2%), and the most common systemic prodromal symptom was loss of appetite (12.7%). Women reported more cardiac (p=0.04) and systemic (p=0.00) prodromal symptoms than men. This difference was statistically significant (p <0.05).
 Conclusion: Careful attention to history and prodromal symptoms in patients with cardiac risk factors may be caused early diagnosis, efficient treatment plan and better prognosis of AMI in patients.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Prodromal symptom, Cardiac symptom, Systemic symptom acute myocardial infarction

نویسندگان مقاله 8359---8360---8361---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-139&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات