۱۳۸۷/۶/۱۱، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۷-۱۷

عنوان فارسی عامل مسموميت در مسموميت‌های عمدی و مقايسه آن با مسموميت‌های غيرعمدی و متغيرهای مرتبط
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: از ميان انواع اقدام به خودکشی، Self poisoning يا مسموميت توسط خود فرد در کنار مسموميت‌های تصادفی، يکی از قديمی‌ترين و رايج‌ترين شيوه‌های آسيب به‌خود (Self harm) و ارجاع به بخش‌های مسمومين است. ميزان و روند مسموميت به‌ويژه مسموميت عمدی به قصد خودکشی در طول زمان و در کشورهای مختلف با مواد و داروهای در دسترس کاملاً مرتبط بوده است. جهت ارزيابی اپيدميولوژی اقدام به خودکشی از طريق مسموميت عمدی و ارزيابی سهم آن در مراجعين به بخش‌های مسمومين بيمارستان‌های مرجع در کشور در سال 1383 مطالعه‌ای طراحی و اجرا شد.
روش‌کار: بررسی حاضر يک مطالعه مقطعی (Cross sectional) است که بر روی بيماران پذيرفته شده (سرپايی يا بستری) در اورژانس بيمارستان‌های واجد بخش ويژه مسمومين (723 نفر) در 6 شهر و با مصاحبه، مطابق پرسشنامه مدون از سوی گروه تحقيق انجام پذيرفته است.
نتايج: نتايج مطالعه نشان داد که از مجموع 723 نمونه گرفته‌شده در بيمارستان‌های مرجع شهرهای تهران، شيراز، تبريز، کرمانشاه، مشهد و اصفهان، 76% (550 نفر) عامدانه و به قصد خودکشی اقدام به مسموم نمودن خود کرده بودند. در يک نگاه کلی 445 نفر از اين تعداد (9/80%) از دارو، 59 نفر (7/10%) از انواع سموم شيميايی، 28 نفر (1/5%) از مواد روان‌گردان و بلاخره 18 نفر (2/3%) از ساير مواد شيميايی برای اقدام به خودکشی استفاده نموده بودند. بيش از 31% از افراد اقدام‌کننده به خودکشی از بنزوديازپين‌ها استفاده کرده بودند. در حالی که در موارد مسموميت تصادفی، سوء مصرف مواد روان گردان (به شکلOverdose) شايع‌ترين عامل مسموميت بوده است (2/44% موارد).
نتيجه‌گيری: با توجه به شيوع استفاده از داورها و مواد روان‌گردان در اقدام به خودکشی و همچنين نسبت قابل توجه موارد اقدام به خودکشی در مراجعين به بخش‌های مسمومين بيمارستان‌ها، توجه به تدابير پيشگيری در هر سه سطح مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خودکشی،اقدام به خودکشی،مسمومیت اتفاقی،مسمومیت عمدی

عنوان انگلیسی Substances Involved in Human Poisoning a Comparison between Intentional and Accidental Poisoning Cases
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Self-poisoning is one of the oldest and most common forms of self-harm and a frequent incident of referring to hospital poisoning wards. Especially for cases involving suicidal intention, incidence and secular trends are closely related to the types of drugs and substances available.
Methods:
This research was conducted in 2004 to examine the epidemiology of attempted suicide by poisoning and the total case load of hospital poisoning wards. The study involved 723 poisoning cases in major referral hospitals located in cities of Tehran, Shiraz, Tabriz, Kermanshah, Mashad, and Esfahan.
 Results: Seventy-six percent of the cases were identified as suicide attempts; the most common substances used for this purpose were medications (80.9%), chemical poisons (10.7%), psychotropic substances (5.1%), and other chemicals such as detergents and bleaching agents (3.2%). Notably, about a third of the cases were due to benzodiazepine ingestion. The most common cause of accidental poisoning was psychotropic substance overdose (44.2%), predominantly opioids.
 Conclusions: Considering the prevalent use of medications and psychotropic agents in suicide attempts and the relatively high proportion of suicide cases in hospital poisoning wards indicating strategies for primary, secondary and tertiary prevention of this common and urgent problem.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Suicide, Attempted Suicide, Accidental Poisoning, Intentional Poisoning

نویسندگان مقاله 8362---8363---8364---8365---8366---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-140&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات