۱۳۸۷/۶/۱۱، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۱۹-۲۵

عنوان فارسی بررسی عوامل موثر بر پرفشاری خون در شهرستان کوهرنگ– استان چهارمحال و بختياری در سال ۱۳۸۶
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: پرفشاری خون يکی از مهم‌ترين و شايع‌ترين عوامل خطر بيماری‌های قلبی عروقی است. هدف از اين پژوهش تعيين عوامل موثر بر پرفشاری خون و مدل‌سازی آنهاست.
روش‌کار: اين بررسی يک مطالعه مورد– شاهد مبتنی بر جمعيت است. حجم نمونه آن 830 نفر مشتمل بر: 415 نفر بيمار مبتلا به پرفشاری خون بعنوان گروه موارد و 415 نفر بدون سابقه پرفشاری خون و بيماری‌های قلبی، عروقی و مغزی، بعنوان گروه شاهد بوده که به روش تصادفی منظم انتخاب شدند. داده‌ها به وسيله نرم افزار 9 Stata
و استفاده از آزمون مجذور کای، رگرسيون لجستيک شرطی وسطح معنی داری آماری کمتر از 05/0تجزيه و تحليل شدند. نتايج: سابقه پرفشاری خون در بستگان درجه يک بيماران، سن 60 سال و يا بالاتر، عدم تحرک و نمايه توده بدنی 30 و يالاتر به ترتيب با نسبت شانس و حدود اطمينان95%: (47/3 -58/1) 32/2، (67/2 –24/1) 01/2، (7/2-2/1) 8/1 و (07/2 –32/1) 66/1 به عنوان عوامل خطر فشارخون بالا با معنی داری آماری (05/0 >P) و مصرف ماهی، مصرف روغن مايع و باسوادی به ترتيب با نسبت شانس و حدود اطمينان95%: (69/0-35/0)516/0، (72/0-36/0) 514/0 و(45/0-17/0) 28/0 به عنوان عوامل محافظت کننده فشارخون بالا با معنی‌داری آماری (01/0 >P) بدست آمدند.
نتيجه‌گيری: با تعيين مقادير نسبت شانس برای عوامل موثر بر پرفشاری خون، زمينه برای برنامه‌ريزی مداخله‌ای و کنترل فشار خون افراد فراهم می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرفشاری خون،عوامل خطر،مدل سازی،بیماری قلبی عروقی،رگرسیون لجستیک،استان چهارمحال و بختیاری

عنوان انگلیسی To Determine the Relative Factors on Hypertension in Kohrang, Chaharmahal & Bakhtiari Province, 2007
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Hypertension is one of the most prevalent and important risk factor of cardio-vascular diseases. The aim of this research was to determine relative factors on hypertension in Kohrang.
 Methods: This survey was a population – based case - control study. The study population consisted of 415 patient with hypertension (cases) and 415 controls without any history of cardiovascular and or cerebrovascular diseases & hypertension. A systematic random sampling was used. The chi-square test and conditional logistic regression model was used and the data were analyzed by STATA.
Results: Family history of hypertension, age over 60, no physical activity, bmi≥30 were calculated as risk factors with odds ratio: 2.33 (95% CI 1.58-3.47), 2.01(95% CI 1.24-2.67), 1.8 (95% CI 1.2-2.7), 1.66 (95% CI 1.32-2.07) respectively (p<0.05). Fish consumption, unsaturated fat consumption and literacy were considered as protective factors with an odds ratio: 0.516 (95% CI 0.35-0.69), 0.514 (95% CI 0.36-0.72), 0.28 (95% CI 0.17-0.45) respectively (p<0.01).
Conclusions: The findings of this study highlight to plan appropriate health promotion programmes by health policy makers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hypertension, Risk factors, Modeling, Cardiovascular disease, Logistic regression, Chaharmahal &amp; bakhtiari province

نویسندگان مقاله 8367---8368---8369---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-141&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات