۱۳۸۷/۶/۱۱، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۲۷-۳۴

عنوان فارسی ارتباط حس همگرايی با تغييرات ۴ ساله فشار خون
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: يک حس همگرايی قوی با کاهش خطر مرگ ناشی از تمامی علل و علل قلبی‌ـ عروقی مرتبط گرديده است ولی مکانيسم بيولوژيک اين ارتباط، ناشناخته باقی مانده است. اين مطالعه ارتباط بين حس همگرايی، بعنوان يک صفت شخصيتی که ديد به زندگی در مقابل شرايط استرس زا را اندازه‌گيری می‌کند، و تغييرات سالانه فشار خون با افزايش سن را در مردان و زنان بررسی می‌کند.
روش‌کار: در سال ميلادی، 2001 بررسی پرسشنامه‌ای و اندازه‌گيری فشارخون به همراه معاينات سالانه بالينی بر روی 1760 کارمند ژاپنی (963 مرد و 797 زن) در سنين 20 تا 60 سالگی که فاقد پرفشاری خون بودند، انجام گرديد. فشارخون در اين گروه بطور سالانه و برای 4 سال متوالی تا سال 2005 اندازه‌گيری گرديد. پس از امتيازدهی به روش ليکرت، حس همگرايی درابتدای مطالعه بر اساس چهارک امتيازات تقسيم‌بندی گرديد. داده‌ها با استفاده از روش معادلات برآوردی تعميم يافته (GEE) تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: فشار خون سيستوليک و دياستوليک در مردانی که در چهارک سوم حس همگرايی ( 58 <~53≤) طبقه‌بندی گرديدند نسبت به مردانی که در پايين‌ترين چهارک حس همگرايی (46 ≥) قرار داشتند به ترتيب به طور متوسط 00/5 و 52/3 ميلی‌متر جيوه کمتر (P<0/05) ،با افزايش سن افزايش يافت.
نتيجه‌گيری: نتايج مطرح کننده اين موضوع هستند که حس همگرايی دارای اثرات ارتقاء سلامت بر روی تغييرات سالانه فشار خون در مردان است که از يک الگوی خطی پيروی نمی‌کند. مردان با سطح حس همگرايی متوسط بالا ممکن است در معرض خطر کمتری از دچار شدن به پرفشاری خون باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فشار خون،حس همگرایی،مطالعات آینده‌نگر

عنوان انگلیسی Relationship of Sense of Coherence to a 4- Year Blood Pressure Change
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: A strong sense of coherence (SOC) has been associated with a reduced risk of all causes and cardiovascular mortality, but the underlying mechanism remains less clear. This study investigated the association of sense of coherence (SOC) with years-long blood pressure change, in male and female subjects.
 Methods: In 2001 a questionnaire survey and BP measurement were conducted among 1760 Japanese civil servants (963 men and 797 women) aged 20 to 60 years, who did not have hypertension. Thereafter which their Blood pressure was measured annually for 4 consecutive years, till the year 2005. The generalized estimating equation method was used to analyze the data.
Results: The systolic and diastolic blood pressure of men in SOC quartile 3 (SOC score: ≥53~<58) was estimated to rise 5.00 and 3.52 mmHg less in 4 years (p<0.05) than the lowest quartile (SOC score: ≤46).
Conclusions: Results suggested that the health promotion effects of SOC on annual BP change in men follows a curvilinear pattern. Among men individuals with moderately high SOC might have lower risk of developing high blood pressure.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Blood pressure, Sense of coherence, Longitudinal studies

نویسندگان مقاله 8370---8371---8372---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-142&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات