۱۳۸۷/۶/۱۱، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۳۵-۴۱

عنوان فارسی بررسی سرانجام بيماران ترومايی بستری در بيمارستان امام حسين (ع) شاهرود با استفاده از متدولوژی TRISS
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: ثبت حوادث و آسيب‌ها، اطلاعات مناسبی را جهت پايش و بررسی سيستم مراقبتی در دسترس ما قرار می‌دهد. اين اطلاعات بر مبنای معيار نمره دهی شدت آسيب و تروما (TRISS) جمع‌آوری می‌شود. معيار اندازه‌گيری شدت صدمات (ISS)يک معيار آناتوميک است که در آن ضايعات موجود در قسمت‌های مختلف بدن بر اساس تقسيم بندی AIS نمره‌دهی شده و از آن به همراه معيار تعديل شده تروما (RTS) برای بررسی احتمال بقاء بيماران ترومايی استفاده می‌شود. معيار RTS بر اساس سه شاخص معيار اغمای گلاسکو GCS، فشار خون سيستوليک و تعداد تنفس بيماران، احتمال بقاء آنان را در بدو ورود برآورد می‌کند. در اين مطالعه هدف بررسی سرانجام بيماران ترومايی با استفاده از معيار کمی TRISS و مقايسه آن با بقاء مشاهده شده در بيماران و ارزيابی کيفيت خدمات درمانی و مقايسه آن با داده‌های MTOS آمريکا است.
روش‌کار: در اين مطالعه تعداد 220 بيمار ترومايی بستری در بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود طی سال 1383 و 6 ماه اول سال 1384 مورد بررسی قرار گرفته است. فشار خون سيستوليک، GCS و تعداد تنفس بيمار در بدو ورود به بيمارستان، شدت صدمات بر اساس شرح عمل، سی‌تی‌اسکن مغز و اندام‌ها، سونوگرافی بيمار توسط متخصص مربوطه از پرونده بيماران اخذ و با استفاده از نرم افزار TRISS احتمال بقاء برای بيماران محاسبه شده است. برای مقايسه احتمال بقاء از آماره W و Z استفاده شده است.
نتايج: از 220 بيمار ترومايی تحت مطالعه، 174 نفر مرد(1/79%) و 46 نفر زن(9/20%) بوده‌اند که ميانگين سنی آنها به ترتيب 2/30 و 2/40 سال بود. 1/9% از بيماران با ترومای نافذ، مراجعه کرده بودند و 4/66% از کل بيماران در بخش ICU بستری شده بودند. حوادث رانندگی(80%) از شايعترين علل تروما است. در اين مطالعه 47 مورد مرگ بدنبال تروما اتفاق افتاده است که از اين موارد بر اساس معيار‌های TRISS فقط 35 مورد مرگ قابل انتظار بوده است و تعداد مرگ‌های قابل پيش‌بينی برابر با 38 مورد است و احتمال بقاء در کل بيماران 7/82% (احتمال مرگ 3/17%) برآورد شد. آماره W برابر 4- و آماره Z برابر 11/0 محاسبه شده است.
نتيجه‌گيری: نتايج نشان می‌دهند که نسبت به مطالعه MTOS 4 مورد مرگ به ازای هر 100 بيمار ترومايی در اين مرکز بيشتر اتفاق می‌افتد. ولی نتايج با مطالعه مذکور تفاوت معناداری را نشان نمی‌دهند. با توجه به لزوم ارزيابی مناسب خدمات درمانی، ارزيابی کمی خدمات می‌تواند معيار مناسبی برای مقايسه و ارزيابی خدمات قبل، درون و بين بيمارستانی باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تروما،TRISS،شدت صدمات،معیار تعدیل شده تروما

عنوان انگلیسی To Evaluate the Outcomes of Patients with Truma Admitted to the Imam Hossein Hospital, Shahrood Using the Trauma and Injury Severity Score (TRISS)
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Trauma database in the form of a registry can provide necessary information for monitoring and modifying trauma care. These databases can be collected based on trauma and injury severity score (TRISS) method. The injury severity score (ISS) is based on an anatomic severity classification of injury called abbreviated injury scale (AIS). TRISS determines the probability of survival of patient from the ISS and revised trauma score (RTS). RTS is a physiological scoring system that consists of GCS, systolic blood pressure and respiratory rate. Our aim was to report trauma outcome based on TRISS method and compare the outcome with the registry data from major trauma outcome study (MTOS).
 Methods: All trauma patients admitted between 1 April 2004 to 30 September 2005 with ISS> 10 were evaluated by TRISS method according to medical records, CT scan, sonography and surgical records. We used W and Z statistic to evaluate match of injury severity between our patients and MTOS database.
 Results: From the 220 patients studied, there were 174 (79.1%) males and 46 (20.9%) females and their mean age was 30.2 and 40.2, respectively. Blunt injury accounted for 9.1% patients, and 66.4% were admitted in ICU. Traffic accidents were the main cause of trauma (80%). There were 47 deaths, but the expected and predicted number of deaths should have been 35 and 38 according to MTOS norms. The average probability of survival (Ps) was 82.7%. W statistic was calculated as -4 with a Z score of 0.11.
Conclusion: In our hospital, 4 deaths more than the MTOS database per 100 injured patients had occurred, and there was no other significant difference between our findings with the MTOS. In addition, the use of this model would be suitable for patient care in of pre-hospital, in-hospital and between hospital settings.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Trauma, TRISS, Injury Severity, Revised Trauma Scale

نویسندگان مقاله 8373---8374---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-143&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات