۱۳۸۷/۶/۱۱، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۴۳-۴۹

عنوان فارسی سلامت روان نوجوانان دبيرستانی شهر کاشان در سال ۱۳۸۳
چکیده فارسی مقاله مقدمه واهداف: نوجوانی از مهم‌ترين مراحل رشد و تکامل انسان است که ويژگی‌های رشدی آن می‌تواند زمينه ساز بروز انواع اختلالات رفتاری، بزهکاری، سوء مصرف مواد و بيماری‌های روانی باشد. با توجه به افزايش تعداد نوجوانان و جوانان در ساختار جمعيتی ايران، شناخت سريع و برنامه‌ريزی مناسب برای کنترل اين اختلالات حائز اهميت است. بر اين اساس در پژوهش حاضر، وضعيت سلامت روانی نوجوانان شهر کاشان در سال 1383 مورد برسی قرار گرفته است .
 روش‌کار: در اين پژوهش مقطعی، 400 نفر از دانش آموزان دبيرستانی شهر کاشان، به روش نمونه‌گيری طبقه‌ای- تصادفی وارد مطالعه شدند. در اين مطالعه ابزار سنجش شامل دو بخش بود. بخش اول شامل مشخصات جمعيت شناختی دانش آموز و بخش دوم پرسشنامه SCL-90-R بود. پرسشنامه مشخصات دموگرافيک شامل سن، جنس، سن پدر ومادر، سن بلوغ جنسی، معدل تحصيلی، سابقه مصرف مواد و اختلال روانی بود. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS وآمار توصيفی و آمار آستنباطی (آزمون کروسکال واليس و T-test) مورد تجزيه وتحليل آماری قرار گرفتند.
 نتايج: بر اساس نتايج بدست آمده، 10 درصد از نوجوانان دبيرستانی، مشکوک به اختلال روانی شناخته شدند. شايع‌ترين علائم روانی بر اساس ابعاد 9 گانه آزمون بترتيب: افکار پارانوئيد، حساسيت بين فردی، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بود. ميانگين ابعاد روانی در نوجوانان با سابقه تنبيه بدنی، وجود سابقه ترک تحصيل، سابقه اعتياد و اختلال روانی در خانواده افزايش داشت که از لحاظ آماری اين افزايش معنادار بود(05/0P<). در نوجوانان پسر با سابقه مصرف مواد، ميانگين ابعاد روانی افسردگی و پرخاشگری بالا‌تر از ساير ابعاد بود. GSI کلی(کليت ابعاد روانی) در پسران مصرف کننده مواد 9/1 و در نوجوانان ديگر 87/0 بدست آمد که اين تفاوت معنی‌دار بود. (05/0p<). در اين مطالعه تفاوت معنی‌داری بين جنسيت و سلامت روان(ميانگين کلی ابعاد روانی) مشاهده نشد؛ ولی در بعد افسردگی، حساسيت بين فردی و اضطراب بين نوجوانان دختر و پسر اختلاف معنی‌دار مشاهده شد.
نتيجه‌گيری: با توجه به نتايج پژوهش و ميزان بالای موارد مشکوک به اختلال روانی در نوجوانان، توجه بيشتر مسولين جهت حل مشکلات بهداشت روانی دانش آموزان و فعال‌سازی مرکز مشاوره مدارس ضروری بنظر می‌رسد و انجام برنامه‌ريزی‌های جامع به منظور ارائه خدمات مشاوره روانپزشکی و اجرای برنامه‌های منظم و مستمر آموزش بهداشت روانی و گنجاندن مطالب درسی در زمينه بهداشت روانی می‌تواند در جهت ارتقاء سلامت روانی دانش آموزان مفيد باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت روان،نوجوانان،ایران

عنوان انگلیسی Assessing the Mental Health of Adolescents in Kashan, 2004
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Adolescence is an important period of human development. Developmental traits in this period could be predisposing to behavioral problems, delinquency substance abuse and mental disorder. So this survey was designed to study the mental health status of adolescence in Kashan .
Methods: This cross sectional study involved 400 adolescent from Kashan high schools. They were chosen through randomized stratified sampling. SCL-90-R Questionnaire was used. Demographic information such as age, sex, birth order, history of addiction and any mental disorders ,educational level, age of parent were also asked . Descriptive and analytic statistics were done by SPSS software.
Results: Overall 10% of the high school adolescents had mental disorders. Common psychopathology demonstrations were as follows: Paranoid thought, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, and aggression. There were significant relation between family history of addiction and mental disorder, history of physical abuse and age of adolescence with mental health (p<0/05). Total GSI in boys who were substance abuse was 1.9 while in boys who were not was 0.87 (p <0.05). There was not statically significant relation between total mean of GSI and gender however there were statistically significances between girls and boys in interpersonal sensitivity, depression, anxiety and depression.
 Conclusion: The responsible authorities should take steps in addressing these problems by initiating School Counseling Centers and also by including study material in the field of psychiatry and psychology in the adolescent students school curriculum.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mental health, Iranian adolescents, SCL-90-R

نویسندگان مقاله 8375---8376---8377---8378---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-144&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات