۱۳۸۷/۶/۱۱، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۵۱-۵۶

عنوان فارسی بررسی مشکلات موجود در توزيع آب به روستاها– يک مطالعه‌ به روش دلفی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: مشکلات متنوع از قبيل پراکندگی روستاها، فرسوده بودن تاسيسات آب‌رسانی و پايين بودن سطح بهداشت عمومی، تامين، توزيع و پايش کيفيت آب شرب روستاها را با مشکل روبرو ساخته ‌است. در اين پژوهش نظرات افراد با تجربه در بخش کنترل کيفيت آب شرب روستايی با هدف بررسی مشکلات موجود در توزيع آب سالم به روستاها و راه‌کارهای فائق آمدن بر آن‌ها بررسی و جمع‌بندی شد.
روش‌کار: پژوهش از نوع مطالعات کيفی و به روش دلفی انجام شد که در آن از نظرات 11 نفر از مديران و کارشناسان باتجربه استفاده شد. مطالعه در سه دور انجام شد. در دور سوم به دليل اشباع نظرهای رسيده و توافق شرکت‌کنندگان، مشکلات مطرح شده با استفاده از روش گروه اسمی اولويت‌بندی شدند.
نتايج: پس از خلاصه‌سازی و ادغام نظرات مشابه، مشکلات مطرح شده(27 مورد) در 5 بخش؛ مشکلات مربوط به منبع تامين آب، مالی-پرسنلی، تاسيسات، فرهنگی و برون سازمانی دسته‌بندی شدند و سپس شرکت‌کنندگان 14 مورد از آن‌ها را به‌عنوان اصلی‌ترين مشکلات انتخاب کردند.
نتيجه‌گيری: ميزان همکاری در اين مطالعه 100 درصد بود و مهم‌ترين مشکلات از ديد شرکت کنندگان، مربوط به فقدان اعتبار کافی برای تامين هزينه‌های نگهداری و راه‌بری تاسيسات، فرسودگی شبکه‌ها و تاسيسات و انتخاب نادرست منابع تامين آب بود. با سامان‌بخشی، آموزش، بازآموزی و نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان بهره‌برداری به‌ويژه سطوح صف، رفع به‌موقع شکستگی‌های خطوط انتقال و توزيع آب به جای تاسيسات پراکنده‌ توزيع آب در روستاها می‌توان بر اين مشکلات فائق آمد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مطالعه‌ کیفی،دلفی،کیفیت آب،روستا

عنوان انگلیسی Views and Challenges of Water Distributing in Rural Area - A Delphi study
چکیده انگلیسی مقاله Background and objectives: The scattered state of villages both from their geographic aspect and the distance between residential units within a single village has made the task of supply, distribution and monitoring the quality of water a difficult one. Ideas of experienced people in the field of rural water quality control, has been obtained to reach gain a view on existing difficulties in supplying safe water to villages and the ways to overcome them.
Methods: Using a three-iteration Delphi procedure, consensus was built and measured among eleven managers and experts of rural water quality control. Given the large number of opinions and views ,the problems were discussed and were given priority according to the alphabetical order of the names of the participants.
 Results: The difficulties were summarized as of being, the main source of water supply, economic, human resources , facilities, cultural and extra organization issues.
Conclusion: The cooperation rate was 100% in this study and most of the problems were concerning no credible financial support in supplying of costs for the maintenance facilities, upkeep of networks and the incorrect choice made in selecting of the water resource. We can overcome to these problems by implementing reforms, teaching, retraining, constant supervision and efficient management of the working staff , supervision of special operations projects including mending of breaks in pipelines and thus could lead to a more efficient distribution to the villages on time.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Qualitative Research, Delphi, Drinking water quality, Rural

نویسندگان مقاله 8379---8380---8381---8382---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-145&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات