۱۳۸۷/۶/۱۱، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۵۷-۶۲

عنوان فارسی کيفيت زندگی و اندازه‌گيری آن
چکیده فارسی مقاله کيفيت زندگی امروزه يکی از پيامد‌های مهم سلامتی به شمار می‌آيد که جهت مواردی همچون ارزيابی مداخلات بهداشتی ، اندازه‌گيری آن در بسياری از پژوهش‌های سلامتی ضروری است. از آنجا که تعاريف متعددی برای کيفيت زندگی مطرح است و همچنين ابزار‌های زيادی برای اندازه‌گيری آن طراحی شده است، در اين مقاله سعی گرديده است به تناقض‌های موجود در تعريف و اندازه‌گيری کيفيت زندگی پرداخته شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Quality of Life and its Measurement
چکیده انگلیسی مقاله Quality of life is now considered an important health outcome and in many types of research measuring quality of life is an integral part of the assessment of health interventions. This article focuses on the differences that exist between the numerous definitions of quality of life and the instruments developed for its measurement.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 8383---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-146&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات