۱۳۸۸/۹/۱۰، جلد ۵، شماره ۳، صفحات ۱-۶

عنوان فارسی به کارگيری فراتحليل بيزی برای برآورد خطر نسبی مرگ در بيماران کرونری قلبی بعد از ترک سيگار
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: ميزان کاهش خطر مرگ دربيماران کرونری قلبی بعد از ترک سيگار هنوز مورد شک و ترديد است. دراين تحقيق از مدل آماری فراتحليل بيزی برای به دست آوردن برآوردی معتبر از خطرنسبی مرگ در بيماران کرونری قلبی بعد از ترک سيگار استفاده شده است.
روش‌کار:به منظور انجام فراتحليل، مطالعات کوهورت با طول مدت پيگيری حداقل 2 سال، توسط دو مرورگر بررسی و جمع‌آوری شدند. اين مطالعات روی افراد سيگاری که وضعيت بيماری کرونری قلبی آنان از لحاظ بالينی تشخيص داده شده بود، انجام گرديده بودند. همچنين از متغيرهای مستقل تعداد افراد مورد بررسی و طول مدت پيگيری افراد، جهت دستيابی به برآورد دقيق‌تر استفاده شد. تحليل داده‌ها به کمک روش Meta-regression و توسط نرم افزارهايNCSS،Winbugs و Boaانجام شد.
نتبرآورد کلی خطرنسبی مرگ در بيماران کرونری قلبی بعد از ترک سيگار 64/0 با (70/0 - 57/0ايج:CI:95%) به دست آمد. همچنين يافته‌های حاصل از تحقيق نشان داد که متغيرهای مستقل تعداد افراد مورد بررسی و طول مدت پيگيری افراد در هر مطالعه اثر معنی‌داری در برآورد کلی خطر نسبی ندارند.
نتيجه‌گيری:
بعد از حذف اثر دو متغير تعداد افراد مورد بررسی و طول مدت پيگيری افراد در هر مطالعه و همچنين با در نظر گرفتن عدم همگنی بين مطالعات، می‌توان نتيجه گرفت که ترک سيگار به مقدار 36/0 خطر مرگ را در بيماران کرونری قلبی کاهش می‌ده
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بيماری کرونری قلبی,ترک سيگار,فراتحليل بيزی,خطر نسبی

عنوان انگلیسی Relative Risk of Mortality in Patients with Coronary Heart Disease after Smoking Cessation using Bayesian Meta– Analysis
چکیده انگلیسی مقاله Background and objective: Numerous studies have reported beneficial effects of smoking cessation in terms of decreased cardiovascular mortality in patients with coronary heart disease. This paper aimed to determine a valid estimate for the relative risk of mortality in subjects who quit smoking compared to those continued smoking.
Methods: All relevant prospective cohort studies of chronic heart disease published during 1975 to 2008 were considered. Studies with at least two years follow-up were eligible for analysis. The qualities of studies were assessed independently by two reviewers. In addition, to obtain a precise estimate, we used the sample size and the follow-up duration of each study as the covariates in the Bayesian meta-analysis model. The Winbugs and Boa softwares were utilized for fitting the Bayesian meta-analysis model.
Results: The estimate of relative risk of mortality for those who quit smoking compared to those continued smoking was 0.64 (95%CI: 0.57-0.70). We also did not find any significant relationship between the estimate of risk reduction and the described covariates.
Conclusions: Using this Bayesian meta-analysis, a 36% reduction in relative risk of mortality was found for those who quit smoking compared to those continued smoking, after eliminating the effects of study sample size and follow-up duration.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Coronary heart disease,Smoking cessation,Bayesian meta-analysis,Relative risk

نویسندگان مقاله 8384---8385---8386---8387---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-103&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات