۱۳۸۸/۹/۱۰، جلد ۵، شماره ۳، صفحات ۱۴-۲۱

عنوان فارسی اثر مکمل ياری توام ويتامينA، C و عنصر روی، بــر شاخص‌های اکسيداني–آنتی اکسيدانی، التهابی و بالينی بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: با توجه به نقش راديکال‌های آزاد در پاتوژنز آرتريت روماتوئيد، اين مطالعه با هدف بررسی اثرمکمل‌ياری توام ويتامين A،C و عنصر روی برشاخص‌های اکسيداني– آنتی اکسيدانی، التهابی و بالينی بيماران آرتريت روماتوئيد غير فعال صورت گرفت.
روش‌ کار: 49 بيمار (ميانگين سنی 54/12±78/48سال) دريک کارآزمايی بالينی تصادفی شده، به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول به مدت 12هفته همراه با داروهای معمول خود، روزانه کپسول توام ويتامينCو روی (300ميلی گرم ويتامينCو5ميلی گرم روی) و يک روز درميان کپسول ويتامين ) A حاوی 25000 IU) دريافت نموده و گروه دوم در اين مدت تنها داروهای معمول خود را دريافت می‌کردند. شاخص‌های بالينی (شاخص فعاليت بيماری)، بيوشيميايی(مالون‌دی‌آلدئيد و ظرفيت آنتی اکسيدانی تام) و التهابی (پروتئين CRP و ضريب سديمانتاسيون گلبول‌های قرمز) درشروع و پايان 12هفته بررسی شدند. مقايسه تغييرات بين گروه‌ها و درون گروه‌ها به ترتيب بــــا آزمــون t-مستقل و آزمون t-مزدوج، بــا قبول سطح معنی‌داری 05/0 £P انجام گرفت.
نتايج: بعد از 12 هفته مکمل ياری، در گروه اول نسبت به گروه دوم، مقادير مالون‌دی‌آلدئيد و امتياز فعاليت بيماری (0001/0>P) و ضريب سديمانتاسيون (033/0=P) بــه طور معنی‌داری کاهش و ظرفيت آنتی اکسيدانی تام به طور معنی‌داری (0001/0>P) افزايش يافت. از نظر CRP، اختلافی بين دو گروه وجود نداشت (05/0 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آرتريت روماتوئيد,استرس اکسيداتيو,آنتی اکسيدان‌ها

عنوان انگلیسی Effect of Vitamin A, C and zinc Supplementations on Oxidant-Antioxidant and Clinical Indices in Rheumatoid Arthritis Patients: A Randomized Control Trial
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: oxygen free radicals have been implicated as mediators of tissue damage in RA patients. This study was aimed to find the effects of vitamin A, C and zinc supplementations on oxidant–antioxidant, inflammatory and clinical indices in inactive RA patients.
Methods: We designed a randomized controlled trial. Forty nine (49) patients were randomly allocated in two groups; group I received their conventional treatment plus 300 mg vitamin C, 5 mg Zinc daily and 25000 IU vitamin A every other day for 12 weeks, group II received their conventional treatment only for the same duration. Disease activity (using the rheumatoid arthritis disease activity index (RADAI) score), biochemical indices [malondialdehyde (MDA), total antioxidant capacity (TAC)] and inflammatory markers [erythrocyte sedimentation rate (ESR), c-reactive protein (CRP)] was evaluated before and after 12 weeks.
Results: Serum concentration of MDA and RADAI score (P<0.0001) and ESR (P=0.033) were significantly decreased and TAC levels (P<0.0001) were significantly increased in the first group in comparison to second group after 12 weeks. However, there were no statistically significant differences in serum CRP concentration of two groups (P>0.05).
Conclusions: This study indicates that adding antioxidants as supplementations with conventional medications in inactive RA patients plays an important role in improving oxidative stress and decreasing disease activity and inflammatory status.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Rheumatoid arthritis,Oxidative stress,Antioxidants

نویسندگان مقاله 8391---8392---8393---8394---8395---8396---8397---8398---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-105&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات