۱۳۸۸/۹/۱۰، جلد ۵، شماره ۳، صفحات ۲۲-۲۶

عنوان فارسی بررسی عملکرد خانم‌های باردار نسبت به نحوه انجام ورزش در دوران بارداری
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف:بر اساس شواهد ومطالعات صورت گرفته،خانم‌های باردار سالم ودارای تغذيه کافی،بدون هيچ گونه نگرانی قادر به شرکت در فعاليت‌های ورزشی مناسب هستند. اين مطالعه به منظورتعيين عملکرد خانم‌های بارداردر زمينه ورزش صورت گرفته است.
روش‌کار: اين مطالعه يک مطالعه مقطعی تحليلی بوده است. جمعيت مورد مطالعه متشکل از 400 خانم باردارمراجعه کننده به درمانگاه‌های پره ناتال بودکه حين بارداری ورزش می‌کردند.پرسشنامه ای مشتمل بر سؤالات مربوط به سنجش عملکرد طراحی شد و اطلاعات مربوط به افراد جمع‌آوری گرديد.اطلاعات حاصله توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزيه و تحليل واقع شد و ميانگين امتيازات مربوط به عملکرد و انحراف معيار آن بر حسب متغير‌های مستقل مطالعه بر‌آورد گرديد. همچنين با استفاده از آزمون‌‌های
ANOVA و مدل رگرسيون خطّی ارتباط بين متغير‌های مستقل و ميزان عملکرد مورد ارزيابی قرار گرفت.
نتايج: ميانگين نمرات عملکرد 23/14 با انحراف معيار 76/1 بود.همچنين ارتباط معنی‌داری بين عملکرد و متغير‌های شغل،سطح تحصيلات و سطح تحصيلات همسران افراد ديده شد (001/0(P <. درآناليز چند متغيره صورت گرفته با روش رگرسيون خطی، ميزان تحصيلات همسران دارای اثر مستقل و معنی‌داری در عملکرد خانم‌ها بود )001/0P=). نتيجه‌گيری: اکثر خانم‌هايی که در دوران بارداری ورزش می‌کنند، اصول حاکم برانجام فعاليت‌های ورزشی به صورت صحيح در اين دوران حساس را رعايت نکرده و عملکرد نامناسب تقريباً در همه حيطه‌ها وجود دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عملکرد,ورزش,بارداری,خانم‌های باردار

عنوان انگلیسی To Assess the Performance of Exercise during Pregnancy
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objective: A growing body of literature suggests that healthy and well-nourished women can safely participate in most forms of physical activity during pregnancy. The objective of this study was to determine the performance of pregnant women about exercise during pregnancy in Tehran.
Methods: we performed an analytical cross-sectional study on 400 pregnant women referred to prenatal care units in Imam Khomeini hospital. Information was obtained through a questionnaire designed to measure practice. Data analysis was performed by the Spss v 13.5 software package. We calculated means and standard deviation for practice in terms of independent variable and applied ANOVA test and regression model for detection of association between variables.
Results: The mean of practice scale was (14.23+/- 1.76). We observed significant association between performance of pregnant women regarding exercise and their occupation, education status and education status of their husbands (P<0.001).Education status of husbands had a significant predictive effect in regression model (p<0.001).
Conclusions: It seems that the majority of pregnant women, who exercise during pregnancy, do not follow the principles correctly therefore their performance is not adequate almost in all domains.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Practice,Exercise,Pregnancy,Pregnant women

نویسندگان مقاله 8399---8400---8401---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-106&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات