۱۳۸۸/۹/۱۰، جلد ۵، شماره ۳، صفحات ۲۷-۳۴

عنوان فارسی بررسی روند کوتاه‌قدی کودکان صفر تا شش ساله جمعيت روستايی رباط‌کريم در سال‌های ۸۶-۱۳۷۶ به روش بررسی اثر سن، همگروه تولد و دوره زمانی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: کوتاه‌قدی بيانگر سوءتغذيه مزمن است. روند تغييرات اين شاخص نشانگر وضعيت سلامت در درازمدت و نيز ميزان سودبخشيمداخلات انجام شده است. هدف از مطالعه حاضر،بررسی روند تغييرات کوتاه‌قدی کودکان پيش دبستانی روستاهای رباط‌کريم به شيوۀ بررسی اثر سن-همگروه تولد-دوره زمانی است.
روش کار: داده‌های رشدی تمامی کودکان تحت پوشش خانه‌های بهداشت مرکز بهداشت رباط‌کريم در نرم‌افزارAnthro2005 به نمره انحراف معيار (نمره Z) تبديل شد.مقادير کوچکتر از 2- برای قد-برای-سن به عنوان موارد متوسط و شديد کوتاه‌قديشناخته می‌شود. تحليل سن-همگروه تولد-دوره زمانی در دو بخش ترسيمی و آماری انجام شد. در بخش آماری از مدل‌های رگرسيونی لجستيک استفاده گرديد که کوتاه‌قدی متغير مستقلِ آن‌ها، و سن، همگروه تولد، و دورهزمانی متغيرهای وابسته بودند.
نتايج: داده‌‌های رشدی 970 پسر و 898 دختر بررسی شدند. درصد فراوانی کوتاه‌قدی بطورکلی 0/8% بود. مدل‌های رگرسيونی لجستيک (000/0Pvalues=) با يافته‌های تحليل بصری مطابقت داشته و نشان می‌دهند که با نزديک شدن به زمان حال، درصد فراوانی کوتاه‌قدی در همگروه‌های تولدی مختلف و دوره‌های زمانی مختلف، روندی کاهشيابنده دارد. بيشترين فراوانی کوتاه‌قدی در سال‌های دوم و 6-5 زندگی مشاهده می‌شود. درصد فراوانی کوتاه‌قدی به طور معنی‌داری در پسران (3/9%) و کودکان غيرايرانی (5/9%) بيشتر بوده است (001/0Pvalues<).
نتيجه‌گيری:
به نظر می‌رسد فراوانی کوتاه‌قدی متوسط تا شديد در جمعيت مورد بررسی در حال کاهش است. مداخلات مناسب برای کاهش کوتاه‌قدی در دوسالگی و 6-5سالگی، پسران، و کودکان غير ايرانی ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سوءتغذيه,کوتاه‌قدی,سن,همگروه تولد,دوره زمانی

عنوان انگلیسی Stunting Trends in under 6 year Old Children Living in Rural area of Robat-Karim from 1997 to 2007: An Age-Period-Cohort Effect Analysis
چکیده انگلیسی مقاله Background & objectives: The trend of stunting indicates of long term health status and the efficacy of different health interventions for chronic malnutrition in children. The objective of this study was to investigate the trends of stunting prevalence in preschool children living in rural area of Robat-Karim.
Methods: The method of Age-Period-Cohort analysis was utilized. Existing height data of all children whom registered in health houses of Robat-Karim health network were converted to Standard Deviation Scores (SDS) using Anthro2005 software; The SDS≤ -2 for height-for-age was defined to be the moderate/severe forms of stunting. Age-Period-Cohort analysis was done with two graphical and statistical methods. The statistical method was based on logistic regression modeling in which stunting was assumed to be the dependent variable and age, birth cohort and time period were independent variables.
Results: Growth data of 970 (51.9%) boys and 898 (48.1%) girls were analyzed. The overall stunting prevalence was estimated 8.0%. This estimation by Logistic regression models (P<0.001) and graphical analyses were similar and showed that the prevalence of stunting has a decreasing trend in different birth cohorts and time periods. The prevalence of stunting was higher in the 2nd and 5th-6th years of life. The stunting prevalence was significantly higher in boys (9.3%) and non-Iranian children (9.5%) (P<0.001).
Conclusions: The prevalence of stunting appears to be decreasing in the investigated population. Appropriate interventions is thought to be essential for reducing stunting of 2nd and 5th-6th years of life, boys, and non-Iranian children.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Malnutrition,Stunting,Age,Birth cohort,Time period

نویسندگان مقاله 8402---8403---8404---8405---8406---8407---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-107&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات