۱۳۸۸/۹/۱۰، جلد ۵، شماره ۳، صفحات ۳۵-۴۳

عنوان فارسی فراوانی علائم اختلالات اسکلتي– عضلانی در کارگران توليديسازه‌های فلزی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: در صنعت ساخت و نصب سازه‌های فلزی به علت ماهيت و نوع کار، کارگران با عوامل خطر اختلالات اسکلتی- عضلانی مواجهه دارند. بر اين اساس، پيش‌بينی می‌شود که ميزان شيوع علائم اختلالات اسکلتي– عضلانی در کارگران اين صنعت بالا باشد. مطالعهحاضر با هدف تعيين ميزان شيوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی در ميان کارگران توليدی سازه‌های فلزی انجام شده است.
روش‌کار: در اين مطالعه مقطعی، حدود 50 درصد از کارگران واحدهای توليدی(برابر با 156 نفر) شرکت کردند. داده‌های لازم با استفاده از پرسشنامه و روش خود- اظهاری گردآوری شدند. برای تحليل آماری از آزمون‌های آماری کای دو و t-test استفاده شد.
نتايج: طی 12 ماه گذشته، 9/76 درصد از کارگران حداقل در يک ناحيه از دستگاه اسکلتی- عضلانی مبتلا به علايم اختلالات بوده‌اند. بيشترين ميزان شيوع علائم، مربوط به نواحی کمر و زانو به ترتيب برابر با 5/54 % و 9/42 % بود. نتايج نشان دادند که اپراتورهای دستگاه‌ها و جوشکاران، بيشترين ميزان شيوع علائم را به خود اختصاص داده‌اند. آزمون‌های آماری، ارتباط معنی‌داری را بين متغير‌های سن، قد، سابقه کار، ساعات کار در هفته، نوبت کاری و اعتياد به سيگار با شيوع علايم اختلالات نشان دادند (05/0>P).
نتيجه گيری:
علايم اختلالات اسکلتی- عضلانی در ميان کارگران صنعت ساخت سازه های فلزی شايع است. به منظور کاهش ميزان شيوع در صنعت مورد مطالعه، توجه بيشتر به شرايط کاری اپراتورها و جوشکاران و ريسک فاکتورهای مربوط به نواحی کمر و زانو ضروری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اختلالات اسکلتی – عضلانی,صنعت سازه‌های فلزی,ارگونومی

عنوان انگلیسی Musculoskeletal Symptoms among Workers of Metal Structure Manufacturing Industry in Shiraz, 2005
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Work-related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) seen more in workers of manufacturing industry than others. This study was, therefore, conducted to determine prevalence rate of WMSDs symptoms among workers of a metal manufacturing industry in Shiraz.
Methods: In this study, nearly 50% of workers of the production units were randomly selected from corresponding list of each unit. Totally, 156 workers participated in this study. A self-administrated questionnaire was used to collect required data. T-test and Chi-square tests were used to analyze the data.
Results: The results showed that WMSDs occurred in considerable rate among the workers such that 76.9% of the workers studied suffered from some kind of symptoms during the last 12 months. The highest prevalence was reported in the lower back (54.5%) and knees (42.9%). Machine operators and welders reported the highest rate of symptoms. Statistical analyses revealed significant association between age, height, work tenure, weekly work hours, smoking, shift work and the symptoms (P<0.05).
Conclusions: WMSDs symptoms occurrence was prevalent among workers of this industry. To prevent WMSDs symptoms, more attention should be paid to working conditions of the machine operators and the welders, and risk factors for back and knee regions should be reduced.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Musculoskeletal Disorders,Metal structure manufacturing industry,Ergonomics

نویسندگان مقاله 8408---8409---8410---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-108&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات